Važno obaveštenje za učesnike na konkursu:
Rok za predaju konkursnih radova se pomera do 04.09.2022. do 23:59 časova (GMT +1).
Objavljivanje rezultata konkursa -  do 15.09.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).


PITANJE 1.

Koji objekti se ruše a koji se zadržavaju?

ODGOVOR:

Svi postojeći objekti u okviru konkursnog obuhvata u okviru prostora namenjenih podcelinama Arheološko nalazište, Centar za posetioce i Naučnoistraživački centar neolita predviđeni su za uklanjanje, s’ tim da je za postojeći objekat stare škole u okviru podceline Naučnoistraživački centar neolita, konkursnim rešenjem moguće predvideti i rekonstrukciju, odnosno implementaciju postojeće fizičke strukture u novoformiranu strukturu Naučnoistraživačkog centra. 

Svi postojeći objekti u okviru prostora namenjenog podcelini Priobalje Dunava - obaloutvrda, šetalište i pristan, kako na vodi tako i u priobalnom pojasu, takođe su predviđeni za uklanjanje, izuzev postojećeg pontona i pristupnog mosta kojim je ponton povezan sa obalom, koji čine postojeću infrastrukturu planiranog pristana za manje turističke brodove i izletničke čamce.

U okvuru prostora namenjenog podcelini Arheo park i glavni parking kompleksa nema postojećih izgrađenih struktura. 

Sve prethodno navedeno dato je i u Programu konkursa u okviru poglavlja 7. KARAKTERISTIKE PROSTORA – KONKURSNI OBUHVAT i 8. KONKURSNI ZADATAK.

PITANJE 2.

Da li se postojeći, mahom individualni stambeni objekti na lokaciji zadržavaju ili ruše?

ODGOVOR:

Odgovor dat u odgovoru na PITANJE 1.

PITANJE 3.

Da li učesnici treba da zadrže postojeće stambene objekte ili će svi stambeni objekti u zonama zaštite (I i II) biti uklonjeni?

ODGOVOR:

Odgovor dat u odgovoru na PITANJE 1.

PITANJE 4.

Da li možete postaviti Auto cad fajlove za preuzimanje u manjoj verziji obzirom da su trenutno sačuvani svi fajlovi u najnovijoj verziji 2021. Sto većini učesnika ne daje mogućnost pristupa dokumentaciji i samim tim učešća. Molim vas za razumevanje i postavljanje auto cad fajlova u autocad 2015. Verziji. Hvala

ODGOVOR:

Dokumentacija – dwg prilozi u verziji „AutoCad 2013“ postavljeni su na sajtu konkursa u odeljku DOWNLOAD.

PITANJE 5.

Da li možete tačno da definišete pozicije objekata koji se mogu ukloniti ili su bespravno izgradjeni?

ODGOVOR:

Odgovor dat u odgovoru na PITANJE 1.

PITANJE 6.

Osim naučno istraživačkog centra i centra za posetioce, da li je potrebno isplanirati i dodatne ugostiteljske sadržaje. Ako je potrebno možete reći kapacitet i poziciju ili možemo mi sami predloziti. Hvala

ODGOVOR:

Svi zahtevani programski sadržaji u okviru svake od podcelina, pa i ugostiteljski sadržaji, definisani su konkursnim zadatkom, u okviru poglavlja 8. KONKURSNI ZADATAK, s’ tim da nije isključena mogućnost da u okviru pojedinih podcelina, pre svega Arheo parka sa glavnim parkingom i Priobalja Dunava, koji uključuju i multifunkcionalne / transformabilne elemente, pojedini od njih budu koncipirani na način da mogu da podrže i potrebe ugostiteljskih sadržaja, a u skladu sa svim kriterijumima definisanih konkursnim zadatkom.

PITANJE 7.

Da li možete dostaviti plan nivelacije?

ODGOVOR:

Nivelacija celine konkursnog obuhvata Arheološkog parka Belo brdo predmet je konkursnog rešenja, a u skladu sa kriterijumima i ograničenjima datim u konkursnom zadatku - nivelacijom postojećih i planiranih saobraćajnica (u meri u kojoj je u okviru konkursnih podloga ta nivelacija data), uslovima za odbranu od poplava i kriterijumima zaštite arheološkog nalazišta, kao i postojeće morfologije terena i izgrađenih struktura u zonama uz konkursni obuhvat.

PITANJE 8.

Da li bi ste uzeli u razmatranje da se rok za predaju radova produži do 01.09.2022.

Hvala !

ODGOVOR:

Rok za predaju konkursnih radova se pomera do 04.09.2022. do 23:59 časova (GMT +1).

Objavljivanje rezultata konkursa -  do 15.09.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).

PITANJE 9.

Fajl koji ste postavili da skinemo u cadu opet se ne moze otvoriti jer je naj najnovijoj verziji Auto cada koju vecina ne poseduje. A drugi je prazan fajl

ODGOVOR:

Dokumentacija – dwg prilozi u verziji „AutoCad 2013“ postavljeni su na sajtu konkursa u odeljku DOWNLOAD.

PITANJE 10.

U okviru postojećeg arheoloskog nalazista i budućeg arh. Parka Belo brdo postoje objekti za dokumentaciju, za kuratora, razne istraživačke labaratorije, kuhinja....itd. da li se ovi objekti uklanjaju i grupišu u okviru novoprojektovanog istraživačkog centra ili ih je potrebno zadržati, tj ostaviti postojeće?

ODGOVOR:

Svi postojeći objekti u okviru konkursnog obuhvata namenjeni podcelinama Arheološko nalazište, predviđeni su za uklanjanje.

Prethodno navedeno nalazi se i u Programu konkursa u okviru poglavlja 7. KARAKTERISTIKE PROSTORA – KONKURSNI OBUHVAT i 8. KONKURSNI ZADATAK.

PITANJE 11.

Kao internacionalni tim arhitekata iz Italije, Nemačke i Mađarske, molimo vas da uzmete u obzir da rok za predaju radova pada u mesec kolektivnih godišnjih odmora (08. avgust). Zbog toga vas molimo da razmotrite i odobrite kasniju predaju konkursnih radova, za početak septembra meseca. Zahvaljujemo se unapred.

ODGOVOR:

Rok za predaju konkursnih radova se pomera do 04.09.2022. do 23:59 časova (GMT +1).

Objavljivanje rezultata konkursa do 15.09.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).

PITANJE 12.

Pronasli smo Informacije ovog konkursa danas. Mozda kasnimo : da li ima mogucnost sada da se upisemo to jest juna meseca, jer nevidimo kako se upisati za konkurs

ODGOVOR:

Poštovani, nije potrebno prijavljivanje, preuzmite podloge- konkursni materijal, kada god budete želeli.

PITANJE 13.

Poštovani, u pitanjima koje su postavljale kolege smo videli da ste odgovorili i definisali nov rok za predaju radova:
Rok za predaju konkursnih radova se pomera do 04.09.2022. do 23:59 časova (GMT +1).
Objavljivanje rezultata konkursa - do 15.09.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).
Da li je to tačno s obzirom da nigde na Vašem zvaničnom sajtu VINCA.KONKURS ne postoji takva informacija?

ODGOVOR:

Poštovani, sve informacije o produžetku roka su postavljene i na srpskom i na engleskom jeziku, crvenim slovima, možete ih pogledati na sledećem linku https://vinca.konkurs.rs/

Takođe i na našim zvaničnim sajtovima UAS-a (www.u-a-s.rs)  i DAB-a (www.dab.rs) je postavljeno kao VAŽNO OBAVEŠTENJE – na prvoj strani kao vest

PITANJE 14.

 U foto galeriji se ne nalazi nijedna fotografija drona sa kompletnom celinom konkursnog obuhvata… da li biste mogli da ih dostavite kao dodatne fotografije.

ODGOVOR:

Kompletna foto dokumentacija, obezbeđena za potrebe konkursa, je dostupna na sajtu. Dodatne fotografije se ne mogu pribaviti.

PITANJE 15.

Program koji ste postavili u pdf formatu nije čitljiv zbog lošeg kvaliteta slika, da li biste mogli da postavite novi sa boljim slikama.

ODGOVOR:

Program konkursa u boljoj rezoluciji (PDF), je zamenjen i postavljen na sajtu.

PITANJE 16.

U zoni arheološkog parka nedostaju topografski podaci- izohipsa.

ODGOVOR:

Raspisivač konkursa ne raspolaže sa navedenim topografskim podacima- izohipsa.

PITANJE 17.

Poštovani, ulice u neposrednom okruženju konkursnog obuhvata su nepravilnih granica i širina, bez trotoara, verovatno jer je u pitanju neplanska izgradnja. Da li je dozvoljeno predložiti proširenje nekih od ulica kako bi se omogućila bolja protočnost ka lokaciji, imajući u vidu da su u toku izmene plana PPPPN za ovaj obuhvat (sto se odnosi i na saobracajnice)?

ODGOVOR:

Poštovani, u dokumentaciji konkursa prilog  03_PODLOGA ZA PRILOGE - PLANOVE ZA SVE PREDVIĐENE RAZMERE u okviru dela II GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE I TABELE  saobraćajnice (ulice) u okruženju konkursnog obuhvata date prema PPPPN (a ne prema postojećem stanju) i sve su planirane u širini profila 9.0 do 11.5m sa obostranim trotoarom. Nije isključena mogućnost predloga proširenja i unapređenja (u smislu sadržaja) planiranih saobraćajnih profila u okruženju konkursnog obuhvata. Neophodno je da eventualni predlozi budu racionalni, u skladu sa predviđenim kapacitetetima i očekivanom dinamikom saobraćajnih kretanja i adekvatno argumentovati.

PITANJE 18.

Poštovani, da li su sve odrednice iz podloge 03_OGRANIČENJA ZA KONKURSNO PODRUČJE obavezujuća za konkursno rešenje? Na primer, ucrtana je biciklistička staza uz levu obalu Bolečice, nasip uz Bolečicu, koji bi trebalo da budu deo konkursnog rešenja... Hvala!

ODGOVOR:

Poštovani, vezano za trasu biciklističke staze u okviru samog priloga 03_OGRANIČENJA ZA KONKURSNO PODRUČJE u legendi, za biciklističku stazu navedeno je - BICIKLISTIČKA STAZA (TRASA NIJE OBAVEZUJUĆA), što je, verujemo, dovoljno jasno.

Svakako su obavezujuća sva ograničenja koja se tiču odbrane od poplava, bezbednosnih i tehnoloških potreba, kao i ona ograničenja koja se tiču zaštite arheološkog nalazišta. 

PITANJE 19.

Da li se regularnim smatra slanje koverte sa AUTOR podacima i na dan 4.09  ili ta pošiljka mora stići pre 4.09.

ODGOVOR:

Da,krajnji rok za slanje koverte je 04.09.2022. godine.

PITANJE 20:

U tekstu programa nalazi se rečenica o biciklističkoj stazi paralelno uz reku Bolečicu, ali na grafičkom prikazu je obaveštenje da je to komunalni put. Da li je to biciklistička staza ili nije?

ODGOVOR:

Da, to je trenutno lokalni put, ali je planirano da se uz reku Bolečicu izgradi biciklistička staza. Učesnici konkursa mogu da predlože da se na obali izgradi samo biciklistička staza ili oba - i biciklisticka staza i lokalni put.

PITANJE 21:

Postovani, da li je dozvoljeno uz reku Bolecicu predloziti izgradnju obaloutvrde sa kotom krune 76.5, s obzirom da u uslovima pise da u ovoj zoni nije dozvoljena izgradnja objekata?

ODGOVOR:

Vezano za segment anketnog dela konkursa uređenje leve i desne obale Bolečice u Programu Konkursa: 8.2.6. Programski elementi i smernice za uređenje leve i desne obale Bolečice (anketno) navedeno je: „ Duž leve i desne obale reke Bolečice, planirati formiranje zelenog koridora u cilju uspostavljanja ekološke mreže na lokalnom nivou ... , u skladu sa rešenjem saobraćaja i infrastrukture predviđenim PDR-om za primarne objekte Bolečkog kanalizacionog sistema – I FAZA … Grafički prikaz nove regulacije reke Bolečice - pozicija i poprečni profil, dat je konkursnoj dokumentaciji – I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI, prilog  PDR za primarne objekte Bolečkog kanalizacionog sistema – I FAZA, Regulaciono – nivelacioni plan.“

U okviru lista br. 4.3 pomenutog priloga konkursne dokumentacije, poprečni profil nove regulacije reke Bolečice koji se odnosi na zonu obuhvata anketnog dela konkursa, prikazan je na presku 6-6. U okviru istog lista data je i nivelacija planirane izgradnje nasipa (obaloutvrde) sa definsanom niveletom krune nasipa i predviđenih servisnih saobraćajnica na koti 76.50 mnv (što je navedeno i u prilozima dokumentacije konkursa I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI / 03 - OGRANIČENJA ZA KONKURSNO PODRUČJE i II GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE I TABELE / 03 - PODLOGA ZA PRILOGE - PLANOVE ZA SVE PREDVIĐENE RAZMERE.

Navedena regulacija i nivelacija predstavljaju obavezu za konkursno rešenje, u obimu u kom je to PDR-om za primarne objekte Bolečkog kanalizacionog sistema – I FAZA, definisano.

Navedeni uslov da “nije dozvoljena izgradnja novih objekata” u ovoj zoni, podrazumeva da nije dozvoljena izgradnja arhitektonskih objekata i ne odnosi se na planirane inženjerske infrastrukturne i zaštitne objekte. Uređenje priobalja Bolečice potrebno je predvideti u skladu sa uslovima i preporukama datim Programom Konkursa, kao i konceptom predloženog rešenja Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo, imajući u vidu potrebu nivelacionog povezivanja sa neposrednim okruženjem i racionalnost predloženog uređenja.

PITANJE 22

Molim vas da objasnite proceduru za upload-ovanje konkursnih radova na/preko zvanicnog website-a konkursa. Nije jasno gde se ta opcija nalazi. Hvala.

ODGOVOR:

Poštovani, link za upload ce se pojaviti u glavnom meniju od 01.09.2022.

PITANJE 23:
Poštovani materijal ćemo poslati digitalno preko sajta u roku. Da li ćemo biti odbačeni ako pošaljemo kovertu sa autorkim podacima u ponedeljak ujutru jer pošta ne radi nedeljom...neko je ipak moraoi da vodi račuina da zadnji dan za slanje ne bude neradni ?

ODGOVOR:
Poštovani, kovertu sa autorkim podacima možete poslati i 05.09.