Predmet konkursa je idejno rešenje prostora Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo u Vinči sa objektima Centra za posetioce i Naučnoistraživačkog centra neolita i obuhvata:

  • Idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje prostora kompleksa Arheološkog parka Belo brdo,
  • Idejno rešenje mobilnih elemenata i objekata u funkciji Arheološkog nalazišta i uređenja prostora Zaštićene okoline arheološkog nalazišta
  • Idejnо arhitektonsko rešenje objekta Centra za posetioce sa pripadajućim spoljnim prostorom
  • Idejno arhitektonsko rešenje objekta Naučnoistraživačkog centra neolita sa pripadajućim spoljnim prostorom
  • Idejno rešenje prostora Arheo parka i glavnog parkinga kompleksa sa pratećim sadržajima
  • Idejno rešenje uređenja priobalja Dunava u zoni Arheološkog parka Belo brdo – šetalište, pristan i obaloutvrda

Predmet konkursa je i idejno rešenje uređenja leve i desne obale reke Bolečice uz zonu konkursnog obuhvata, prostora neposredno uz saobraćajnu vezu između podcelineline Naučnoistraživačkog centra neolita i priobalja reke Bolečice, kao i prostora priobalja Dunava od granice zone konkursnog obuhvata uzvodno u dužini od oko 600m, na anketnom nivou.

Obuhvat konkursa Arheološkog parka Belo brdo u Vinči formira više povezanih segmenata prostora. Najveći deo obuhvata čini prostor oivičen rekom Dunav (regulaciona linija male vode) sa istočne strane - od ušća Bolečice duž zone arheološkog nalazišta (I i II stepen zaštite) zatim, sa severne strane, pristupnim putem od Vinčanske ulice do obale Dunava i severnom granicom kp 1995/1 i 1995/4 KO Vinča, pa granicom zaštićene okoline arheološkog nalazišta (II stepen zaštite) i zapadnom granicom kp 2028/47, 2028/48 i 2028/14 KO Vinča, zatim severozadnom granicom kp 2028/35, 2028/22, 2028/37, 2028/21, 2028/111, 2028/34, 2028/20, 2028/10, 2028/6, 2028/32, 2028/5 i 2028/30 KO Vinča, pa severoistočnom granicom kp 2028/30 i 2028/31 i na kraju granicom PPPPN Arheološko nalazište Belo brdo na jugu. Zapadno od opisanog prostora u obuhvat konkursa spadaju i kp 2027/1 (parcela stare škole) i 2027/4 kao i saobraćajnice koje ove segmente povezuju: ulice Nikole Pašića, Lebanska, Povljenska i Steve Simonovića.

U obuhvat anketnog dela konkursa čini obala Bolečice u granicama regulacije od ušća u Dunav uzvodno u dužini od oko 660.0 m, kao i priobalje Dunava od granice primarnog obuvata konkursa ka severu oko 600.0m uzvodno.

Grafički prikaz konkursnog obuhvata dat je u konkursnoj dokumentaciji – I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI, prilog GRANICA KONKURSNOG OBUHVATA SA PRIKAZOM PODCELINA. 

 

 

 

 

p03

Slika 3. Ortofoto snimak sa obuhvatom konkursa 

p04

slika 4. Ortofoto snimak sa pozicijama sadržaja koji su predmet konkursa