10.1 Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu, u skladu sa čl. 28. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“, broj 31/2015), imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture.

Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente. Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu:

 • Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.
 • Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa

 

10.2 Uslovi za sprovođenje konkursa

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“ br. 31/2015).

Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

 

10.3 Sadržaj konkursnog elaborata

Učesnici su obavezni da konkursni rad predaju u elektronskoj formi, a detaljna uputstva za imenovanje dokumenata i način označavanja konkursnih priloga, data su u poglavlju 9.4. Svi fajlovi se predaju u pdf format.

Sadržaj konkursnog rada obuhvata:

1. Svesku sa tekstualnim obrazloženjem i umanjenim grafičkim prilozima

2. Grafičke priloge 2D i 3D

3. 3D animaciju

4. Materijal za elektronsku izložbu

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad mogu biti sastavljeni na srpskom ili engleskom jeziku.

 

Svi učesnici su obavezni da u okviru konkursnog elaborata dostave sledeću dokumentaciju:

1. Sveska sa tekstualnim obrazloženjem i umanjenim grafičkim prilozima

Sveska se dostavlja u PDF formatu. Dimenzije sveske 42x29.7cm (format A3) horizontalno orijentisanih stranica. Umanjeni grafički prilozi u rezoluciji 150 PPI.

Sadržaj sveske 

 • Opis i obrazloženje rešenja.
 • Obrazloženje treba da bude pregledno struktuirano, u skladu sa ciljevima konkursa i obavezama, smernicama i preporukama datim u Konkursnom zadatku.
 • Sve grafičke priloge svedene na A3 format.
 • Tabelarni prikaz - Bilansa ostvarenih kapaciteta sa rekapitulacijom površina po podcelinama (prema Tabeli 1 datoj u konkursnoj dokumentaciji).
 • Tabelarni prikaz - Ostvareni urbanistički parametri po podcelinama (prema Tabeli 2 datoj u konkursnoj dokumentaciji).

2. Grafički prilozi (2D i 3D)

 • Kompleks Arheološkog parka Belo brdo – prostorno-programsko rešenje
 • Tehnički plan – situacioni prikaz dispozicije sadržaja u prostoru, njihove pozicione i dimenzionalne karakteristike, spratnost izgrađenih struktura, funkcionalni odnosi, saobraćajno i nivelaciono rešenje, pešačka i druge vrste kretanja, prikaz opcija predviđenog kretanja posetilaca tokom posete Kompleksu (pešaka i pomoću bicikla / segveja / trotineta) R=1:1500 
 • Kompozicioni plan – situacioni prikaz planirane izgradnje i uređenja (plan masa sa bačenim senkama) i rešenja partera sa osnovnim karakteristikama parternog i pejzažnog uređenja R=1:1500
 • 3D prikazi Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo iz zadatih pravaca i po izboru konkurenata

(Orijentaciona pozicija zadatih pravaca data je u konkursnoj dokumentaciji – I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI, prilog GRANICA KONKURSNOG OBUHVATA SA POZICIJAMA ZADATIH PRAVACA)

Navedeni prilozi obuhvataju i anketne segmente konkursa i podrazumevaju prikaz u kontekstu neposrednog okruženja.

 • Podcelina Arheološko nalazište
 • Situacioni plan podceline Arheološko nalazište sa prikazom organizacije, parternog i pejzažnog uređenja Zaštićene okoline arheološkog nalazišta i ilustrativnim prikazom opcione organizacije Arheološkog nalazišta (I stepen zaštite) primenom predviđenih montažno-demontažnih objekata i elemenata R=1:500
 • Montažno - demontažni objekti i elementi za potrebe: rada i okupljanja istraživača / pristupa i kretanja posetilaca / zaštite i prezentacije arheoloških ostataka
 • osnove, preseci, izgledi (u adekvatnoj razmeri), šeme povezivanja i grupisanja,
 • 3D prikaz (opciono)
 • Trijažni centar
 • situacioni plan krova, osnova prizemlja sa parterom, preseci, svi izgledi R=1:250
 • 3D prikazi podceline Arheološko nalazište (minimalno 2, od kojih je jedan iz pravca reke) 

 

 • Podcelina Centar za posetioce sa pripadajućim spoljnim prostorom
 • situacioni plan krova sa regulacionim i nivelacionim elementima R=1:250
 • situacioni plan prizemlja sa parternim i pejzažnim uređenjem R=1:250
 • osnove (sve) R=1:250
 • preseci (karakteristični) R=1:250
 • izgledi (svi) R=1:250
 • 3D prikazi podceline i objekta Centar za posetioce (minimalno 2, od kojih je jedan iz pravca reke)

 

 • ·Podcelina Naučnoistraživački centar neolita sa pripadajućim spoljnim prostorom
 • situacioni plan krova sa regulacionim i nivelacionim elementima R=1:250
 • situacioni plan prizemlja sa parternim i pejzažnim uređenjem R=1:250
 • osnove (sve) R=1:250
 • preseci (karakteristični) R=1:250
 • izgledi (svi) R=1:250
 • 3D prikazi podceline i objekta Naučnoistraživački centar neolita (minimalno 2) 

 

 • Podcelina Arheo park i glavni parking Kompleksa sa pratećim sadržajima
 • Situacioni plan podceline Arheo park sa prikazom planirane izgradnje i sadržaja otvorenih prostora, nivelacije, saobraćajnih površina i komunikacija, parternog i pejzažnog uređenja i ilustrativnim prikazom opcione organizacije prostora namenjenih tematskim sadržajima R=1:500
 • Glavni parking Kompleksa sa predviđenim sadržajima i Tehničkim blokom za održavanje kompleksa
 • situacioni plan partera (saobraćajno rešenje sa neposrednim okruženjem i vezama sa javnom saobraćajnom površinom, parterno i pejzažno uređenje) R=1:250
 • situacioni plan krova, osnove, preseci i izgledi predviđene izgradnje R=1:250
 • Prikaz rešenja karakterističnih segmenata prema kategorijama sadržaja / ambijentalnih celina, podceline Arheopark
 • osnove, preseci, izgledi (u adekvatnoj razmeri), 3D prikaz
 • 3D prikazi podceline Arheo park i glavni parking Kompleksa (minimalno 2) 

 

 • Podcelina priobalje Dunava u zoni Arheološkog parka Belo brdo
 • Situacioni plan podceline Priobalje Dunava sa prikazom planiranih sadržaja, nivelacije, saobraćajnih površina i komunikacija, parternog i pejzažnog uređenja, u kontekstu neposrednog okruženja i izgleda podceline sa neposrednim zaleđem „sa vode“ R=1:500 
 • Prikaz rešenja karakterističnih segmenata / ambijentalnih celina
 • osnove, preseci, izgledi (u adekvatnoj razmeri), 3D prikaz
 • Prikaz karakterističnih detalja tehničkog i oblikovnog rešenja obaloutvrde
 • osnove, preseci (poprečni profil), u adekvatnoj razmeri 
 • 3D prikazi podceline priobalje Dunava u zoni Arheološkog parka Belo brdo (minimalno 2, od kojih jedan iz pravca reke) 

 

 • Elementi mobilijara i opreme parternog uređenja
 • osnove, preseci, izgledi (u adekvatnoj razmeri), 3D prikaz

 

 • Predmet konkursa na anketnom nivou

Za predmetne segmente prostora prostora koji su predmet konkursa na anketnom nivou, osim prikaza rešenja datih u okviru priloga Prostorno - programskog rešenja Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo (Tehnički plan i Kompozicioni plan) dati priloge po izboru koji afirmišu kvalitete predloženih rešenja kako u kontekstu unapređenja funkcionalnih i ambijentalnih vrednosti samih prostora tako i u kontekstu njihovog značaja kao neposrednog okruženja Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo. 

 

Grafički prilozi predaju se kao fajlovi u .pdf formatu dimenzija 100x70cm (format B1), horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI.

3. 3D animacija

3D animacija - prikaz idejnog rešenja - idejno rešenje prostora Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo u Vinči u trajanju do 60 sekundi, ekstenzija mp4, rezolucija: 1080p / 720p

4. Materijal za elektronsku izložbu

Plakati u .jpg formatu, ukupno 7 priloga, 2000px širine i 1200px visine - horizontalno orijentisanih u RGB sistemu, u rezoluciji 150 PPI. Ovi prilozi takođe moraju biti anonimni sa jedinstvenom šifrom definisanom u poglavlju 10.4., koja mora biti napisana na svakom prilogu.

Svi gore navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani. Uz navedene, moguće je priložiti i dodatne grafičke priloge, po izboru učesnika.

 

10.4 Način tehničko-oblikovne obrade konkursnog rada

Svi grafički prilozi, svaki list u svesci i plakati moraju biti označeni jedinstvenom šifrom u gornjem desnom uglu svakog lista (Arial font, Bold, veličine 50pt za grafičke priloge, odnosno 24pt za svesku). Jedinstvena šifra se obavezno sastoji od dva latinična slova i pet arapskih brojeva, koje bira autor. Listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu. Font tekstova u svesci je Arial, veličine 11pt.

Jezik konkursa je srpski ili engleski  jezik.

 

PREDAJA KONKURSNOG RADA

Sav materijal (osim 3D animacije) se dostavlja u jednom zapakovanom (zipovanom) folderu, ne većem od 150 MB, imenovanom izabranom jedinstvenom šifrom od dva latinična slova i pet arapskih brojeva (npr: AB12345.zip).

3D animacija se dostavlja u jednom zapakovanom (zipovanom) folderu, ne većem od 150 MB, imenovanom izabranom jedinstvenom šifrom sa dodatkom reči animacija u nastavku imena (npr: AB12345_animacija.zip).

Zapakovan (zipovan) folder, ne veći od 150 MB u koji se pakuje sav materijal (osim 3D animacije) treba da sadrži:

 • Svesku sa tekstualnim obrazloženjem i umanjenim grafičkim prilozima u .pdf formatu, dimenzija 42x29.7cm (A3), definisanu u poglavlju 10.3 pod 1.
 • Grafičke priloge u .pdf formatu, definisane u poglavlju 10.3. pod 2.
 • Materijal za elektronsku izložbu u .jpg formatu, definisan u poglavlju 10.3. pod 4.

Zapakovan (zipovan) folder, ne veći od 150 MB u koji se pakuje samo 3D animacija treba da sadrži:

 • 3D animaciju u trajanju do 60 sekundi, ekstenzija mp4, rezolucija: 1080p / 720p

Učesnik konkursa predaje konkursni rad elektronski putem linka: https://vinca.konkurs.rs/

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 08.08.2022. godine do 15:00 časova (GMT +1).

Konkursni rad koga raspisivač nije primio u roku određenom za podnošenje konkursnih radova, odnosno koji je primljen po isteku dana i sata do kojeg se konkursni radovi mogu podnositi, smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatran. Svakom učesniku dozvoljava se predaja samo jednog konkursnog rada bez varijantnih rešenja. Po isteku roka za podnošenje konkursnih radova, učesnik konkursa ne može da povuče niti da menja svoj konkursni rad.

Tehničko oblikovna obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu, zahtevima i dimenzijama, je obavezni sadržaj konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

 

10.5 Autorska koverta - Sadržaj izjave konkurenata

Uz elektronsku predaju konkursnog rada, učesnik je obavezan poštom poslati zapečaćenu neprozirnu kovertu koja nosi naznaku „AUTOR“ i koja je na poleđini označena izabranom šifrom rada od dva latinična slova i pet arapskih brojeva, font Arial, Bold, 24pt. Koverta se šalje na adresu: Udruženje arhitekata Srbije, Kneza Miloša 7a/III, 11 000 Beograd, Republika Srbija. U koverti treba da se nalazi:

 • Tekstualni dokument u A4 formatu koji sadrži:
 • Korišćenu izabranu šifru od dva latinična slova i pet arapskih brojeva;
 • Ime/imena autora sa potpisima;
 • Izjava o prihvatanju uslova konkursa;
 • Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (može i ne mora biti jedan od autora);
 • Elektronsku adresu i kontakt telefon;
 • Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora;
 • Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o načinu raspodele nagrade u procentima, sa podacima i instrukcijama za uplatu za navedena lica;
 • Odštampan jedan plakat za elektronsku izložbu, sveden na dimenziju 29.7x 21cm (A4), horizontalno orjentisan (bilo koji od 5 plakata dostavljenihih u elektronskoj formi za elektronsku izložbu, sveden na A4)

Krajnji rok za slanje koverte je 08.08.2022. godine.

Osiguravanje anonimnosti prilikom slanja koverte „AUTOR“ putem pošte, moguće je ostvariti:

- slanjem običnom poštom bez povratnice sa odgovarajućim brojem poštanskih markica (zavisno od zemlje pošiljaoca);

- slanjem putem usluge brze pošte (DHL, Fed Ex, …) sa napomenom za anonimno slanje (koverta „AUTOR“ unutar koverte za slanje, na kojoj nema naznake šifre AUTORA).

 

10.6 Konkursni rokovi

· Početak konkursnog roka/ datum oglašavanja 29.03.2022.

Konkursna dokumentacija preuzima se besplatno sa web stranice Udruženja Arhitekata Srbije: www.u-a-s.rs ili sa linka: https://vinca.konkurs.rs/

· Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do 12.05.2022.

Pitanja i zahtevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima dostavljaju se isključivo preko zvanične internet stranice: https://vinca.konkurs.rs/

Odgovori žirija na postavljena pitanja, isključivo samo na pitanja u vezi sa raspisom i programom konkursa, objaviće se na zvaničnoj internet stranici Konkursa u roku od deset dana.

· Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 08.08.2022. godine do 15:00 časova (GMT +1).

· Objavljivanje rezultata konkursa je do 01.09.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).

Rezultati će biti objavljeni na veb-stranici Udruženja Arhitekata Srbije: www.u-a-s.rs i na

· Nagrađeni i nenagrađeni radovi, u elektronskom formatu biće postavljeni na veb- stranici Udruženja arhitekata Srbije www.u-a-s.rs i na https://vinca.konkurs.rs/ u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa. Uz sve radove biće objavljeni osnovni podaci (šifra rada, nagrada, ime(na) autora ukoliko drugačije nije naznačeno u prijavi za Konkurs.

 

10.7 Vrsta i visina nagrada

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 51.000,00 evra prema sledećoj raspodeli:

· Prva nagrada…………………………………………24.000,00

· Druga nagrada………………………………………14.000,00

· Treća nagrada…………………………………………7.000,00

· Dva otkupa od po……………………………………3.000,00

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radovi izvršiti prema odluci žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom - raspisom u roku od 45 dana od dana potvrđivanja Odluke žirija od strane Naručioca.

 

10.8 Sastav žirija

Predsednica žirija

prof. Vesna Cagić Milošević, arhitekta

Članovi žirija

Bojana Višekruna, master filozof, savetnica predsednice Vlade za kreativne industrije i nauku, Vlada Republike Srbije

prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture

prof. Goran Rako, arhitekta

Ilja Mikitišin, arhitekta

Izvestioci

Tamara Petrović, arhitekta

Bojana Mihaljević, arhitekta

Sekretarijat konkursa:

Udruženje Arhitekata Srbije

 

10.9 Završne odredbe

 • Autor konkursnog rada je učesnik koji je izradio konkursni rad i time pod svojim imenomobjavio autorsko delo činom predaje na konkurs. Autorski tim čine potpisnici konkursnog rada, koautori, i time nosioci svih zajedničkih autorskih prava. Autorska prava Učesnika definisana su u skladu sa zakonom kojim se uređuju autorska i druga srodna prava.
 • Predajom konkursnog rada autori (autorski tim) ustupa prenos svih imovinskih prava autoraNaručiocu ukoliko je predmetni rad nagrađen ili otkupljen.
 • Nagrađeni i otkupljeni radovi mogu se koristiti u celini ili u delovima i kroz izradu planske i tehničke dokumentacije biće prilagođeni situaciji na terenu, odnosno prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima.
 • Naručilac nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije.
 • Naručilac će tokom dalje razrade projekta konsultovati autore nagrađenih i/ili otkupljenih radova, čiji radovi su odabrani za dalju razradu, a autori će pružati konsultantske usluge u potrebnoj meri. Svaku eventualnu saradnju strane će regulisati posebnim ugovorom.
 • Autori zadržavaju pravo na publikovanje svojih radova.
 • Naručilac ima prava da koristi sve pristigle radove, da ih publikuje i promoviše rezultate konkursa.