Povod za raspisivanje konkursa je potreba da se preispitaju potencijali i afirmišu mogućnosti formiranja i razvoja Arheološkog parka na specifičnom prostoru, kao jednog od strateških nacionalnih projekata očuvanja arheološkog nasleđa i kao podrška aktivaciji kulturnog, arheološkog i kongresnog turizma vezano za predmetni prostor. Čuvanjem autentičnih ostataka arheološkog nalazišta, njihovim programskim oživljavanjem, kao i pratećim turističkim sadržajima i infrastrukturnim opremanjem, potrebno je zadovoljiti kako aktuelne tako i buduće potrebe nalazišta u funkciji istraživanja i privlačenja posetilaca.

Arheološko nalazište „Belo brdo“ u Vinči predstavlja nepokretno kulturnog dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju ("Službeni Glasnik SRS", broj 14/79).

Cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima, potencijalima lokacije i posebno, značajem i vrednostima lokaliteta arheološkog nasleđa (kulturnog dobra), izabere najadekvatnije urbanističko-arhitektonsko rešenje kompleksa Arheološkog parka Belo brdo u Vinči. Očekuje se da konkursno rešenje sve zatečene specifičnosti kulturnog dobra integriše u savremen, autentičan i prepoznatljiv multifunkcionalan kompleks, koji korespondira sa okruženjem, unapređuje vrednosti ambijenta.

Poseban cilj konkursa je očuvanje kulturnog nasleđa kroz prostorno-programsku organizaciju koja obezbeđuje uslove za približavanje teme i perioda razvoja civilizacije posetiocima kroz različite modalitete – Arheološko nalazište na samom lokalitetu, Arheo park kao pozicija interpretacije načina života vinčanske kulture, Centar za posetioce kao pozicija prezentacije nalaza i Naučnoistraživački centar neolita kao pozicija za unapređenje istraživanja neolitskih kultura kroz multidisciplinarni pristup, edukaciju i popularizaciju uključenih naučnih oblasti.

Cilj je i da konkursno rešenje kroz aktuelne potencijale prostora, u skladu sa kulturno-istorijskim kontekstom, savremenim tendencijama u oblasti prezentacije kulturnog nasleđa, značajem i razvojem predmetnog prostora, afirmiše simboličnu ideju novih veza, savremenih komunikacija i progresa.

Izabrana rešenja predstavljaće osnov za izradu urbanističko-tehničke i projektne dokumentacije za potrebe realizacije uređenja i izgradnje Arheološkog parka Belo brdo.

p02

slika 2. Fotografija konkursnog prostora izvor: arhiva Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture