Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim urbanističkim uslovima i preporukama, žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

 • Kvalitet rešenja u odnosu na karakteristike i značaj namene;
 • Karakter i kvalitet unapređenja urbanog identiteta područja u kontekstu neposrednog i šireg okruženja;
 • Jasan prostorni koncept, prepoznatljiv u osnovnoj ideji;
 • Distribucija namena i sadržaja u prostoru, funkcionalnost i celovitost predloženog rešenja;
 • Urbanističko-arhitektonsko i pejzažno oblikovanje i ambijentalne karakteristike rešenja celine i podcelina delova;
 • Odnos prema kontekstu, graditeljskom i kulturnom nasleđu;
 • Programska i ekonomska opravdanost predloženog rešenja;
 • Ekonomičnost rešenja u izvođenju i eksploataciji;
 • Pristup u skladu sa principima održivosti (ekološki i energetski održiva rešenja, očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine);
 • Sprovodljivost rešenja u skladu sa konkursnim uslovima;
 • Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge.