8.1 Predmet konkursa, opšte smernice i preporuke

Predmet konkursa je idejno rešenje prostora Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo u Vinči sa objektima Centra za posetioce i Naučnoistraživačkog centra neolita i obuhvata:

 • Idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo,
 • Idejno rešenje mobilnih elemenata i objekata u funkciji Arheološkog nalazišta i uređenja prostora Zaštićene okoline arheološkog nalazišta
 • Idejnо arhitektonsko rešenje objekta Centra za posetioce sa pripadajućim spoljnim prostorom
 • Idejno arhitektonsko rešenje objekta Naučnoistraživačkog centra neolita sa pripadajućim spoljnim prostorom
 • Idejno rešenje prostora Arheo parka i glavnog parkinga kompleksa sa pratećim sadržajima
 • Idejno rešenje uređenja priobalja Dunava u zoni Arheološkog parka Belo brdo – šetalište (uređene slobodne i sadržajima aktivirane površine priobalja), pristan i obaloutvrda.

Predmet konkursa su, na anketnom nivou i idejna rešenja uređenja prostora leve i desne obale reke Bolečice uz zonu konkursnog obuhvata, prostora neposredno uz saobraćajnu vezu između podceline Naučnoistraživačkog centra neolita i priobalja reke Bolečice, kao i prostora priobalja Dunava od granice zone konkursnog obuhvata uzvodno u dužini od oko 600m.

Poštujući kontekst lokacije i njenog neposrednog okruženjа, izuzetan značaj arheološkog lokaliteta i poziciju predmetnog prostor kao dela priobalja reke Dunav - najdužeg i najznačajnijeg evropskog plovnog puta i ekološkog koridora međunarodnog značaja, sve intervencije potrebno je pažljivo razmotriti u cilju dobijanja što kvalitetnijeg rešenja, za koje se očekuje da, uz obezbeđenje efikasnosti korišćenja prostora i očuvanje posebnosti i vrednosti lokaliteta, unapredilo funkcionalne i likovne vrednosti ambijenta. Pri koncipiranju konkursnog rešenja, svakako treba uzeti u obzir i poziciju Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo u kontekstu šireg sagledivog okruženja i budućeg razovja grada.

Konkursno rešenje treba da pokaže visok koncepcijski nivo u tretmanu zaštite kulturnog nasleđa koji afirmiše savremene tendencije u arhitekturi. Izuzetno je važno, pri formiranju rešenja, imati u vidu kao suštinski kriterijum, sve aspekte vrednosti i nereverzibilnost arheološkog nasleđa, kao i činjenicu da ovaj konkurs predstavlja deo procesa integrativne zaštite arheološkog nalazišta Belo brdo u Vinči kroz afirmaciju njegovog potencijala kao generatora razvoja naučnih, kulturnih i turističkih aktivnosti.

Značajan element predmetne lokacije predstavljaju i njeni potencijali sagledljivosti reke i povezivanja sa njom, kao i vizure ka reci i neposrednom okruženju.

Konkursno rešenje treba da afirmiše savremene tendencije u arhitekturi, oblikovanju i uređenju javnih prostora uključujući i jasan afirmativan odnos prema svim aspektima održivosti planirane izgradnje i uređenja kako vezano za realizaciju tako i za eksploataciju svih sadržaja Kompleksa.

8.1.1 Obaveze u formiranju prostora

 • Prepoznatljivo arhitektonsko-urbanističko rešenje u skladu sa potrebama namene, karakteristikama i značajem lokacije koje korespondira sa okruženjem;
 • Urbanističko-arhitektonsko rešenje kompleksa koncipirati na način da bude primereno lokaciji u sklopu ambijentalne celine kako u smislu fizičke strukture i vizuelnih karakteristika tako i programski, u smislu dispozicije pojedinih sadržaja;
 • Karakter kompleksa u duhu i sa karakteristikama savremene arhitekture;
 • Primarni zahtevi organizacije prostora su mogućnost raznovrsnog fleksibilnog korišćenja, dobra prostorna struktuiranost i laka orijentacija, jednostavnost i efikasnost koncepta komunikacija;
 • Kretanje korisnika i posetilaca prostora treba da je logično, u skladu sa dinamikom i načinom korišćenja različitih sadržaja i brojem posetilaca.
 • Po pitanju saobraćaja, dolazni i odlazni putevi treba da budu jasno i jednostavno organizovani;
 • Osiguranje dobre saobraćajne pristupačnosti bez stacioniranja mirujućeg motornog saobraćaja van zona predviđenih programom;
 • Dobra funkcionalna povezanost u okviru podceline i podcelina međusobno u horizontalnom i u vertikalnom planu;
 • Afirmacija postojećih prirodnih vrednosti i ambijenta krajolika i očuvanje autohtonih obeležja priobalja;
 • Zaštita zona arheološkog nalazišta i uslova za dalja arheološka istraživanja;
 • Uslovi i mere zaštite kulturnih dobara su obavezujući;
 • Vertikalnu regulaciju svih stalnih objekata predviđenih u kompleksu planirati u skladu sa uslovima odbrane od poplava - pod prizemlja na koti 76.50 mnv ili višoj;
 • Primena materijala adekvatnih ekoloških karakteristika, u skladu sa programskim i eksploatacionim potrebama namene i propisima u smislu bezbednosti;
 • Projektovano rešenje treba da obezbedi infrastrukturno opremanje na najvišem nivou, u smislu komfora posetilaca i korisnika prostora;
 • Svi pristupi, površine namenjene pešačkom kretanju i manevarski prostori treba za zadovolje nesmetano kretanje osoba sa otežanim kretanjem i osoba sa invaliditetom.

 

8.2 Programski elementi i smernice za Kompleks Arheološkog parka Belo brdo

Prostor Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo, koji se sastoji iz više podcelina, koncipirati na način da, kako u funkcionalnom tako i u smislu dizajna, čini jedinstvenu celinu prepoznatljivog vizuelnog identiteta.

Ciljne grupe korisnika Arheološkog parka Belo brdo u Vinči su stručnjaci - arheolozi i stručnjaci drugih struka u kontekstu multidisciplinarnog karaktera predmetnih istraživanja, posetioci - turisti (pojedinačne/grupne posete), studenti, učenici, službenici Arheološkog parka, kao i lokalno stanovništvo.

Kapacitet Kompleksa planiran je za do 1100 jednovremenih posetilaca, imajući u vidu sve podceline.

Ključno opredeljenje načina korišćenja Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo, u pravcu održivosti, afirmisano je kroz više aspekata, između ostalog i svođenje prometa motornim vozilima u okviru Kompleksa na minimum i osiguranje tzv.”mеke” mоbilnоst unutаr turističkоg prоstоrа. Korisnicima je potrebno obezbediti uslove za „krstarenje“ prostorom uz pomoć iznajmljivanja segveja, bicikala (običnih i tandem) i trotineta - Rent-a-bajk; Rent-a-segvej; Rent-a-trotinet. Duž biciklističkih staza treba predvideti stanice za parkiranje i uzimanje / ostavljanje ovih vrsta vozila (na primer u zonama tematskih sadržaja Arhroparka parka, pojedinih sadržaja priobalja Dunava i slično, odnosno na pozicijama gde se može očekivati „prekid“ vožnje zbog drugih atraktivnih sadržaja). Potrebno je obezbediti uslove i za kretanje namenskim vozilima na električni pogon,  pre svega za starije i slabije pokretne osobe, na način da je omugućena veza parkinga sa svim podcelinama kompleksa, a sličnoj nameni može da posluži i vozić za koji se kupuje dnevna karta koja omogućava ulazak i izlazak na različitim stanicama zavisno od interesovanja.

U kontekstu afirmacije održivosti, ozelenjavanje krovnih površina nove izgradnje, njihova aktivacija u svrhu energetskih potencijala ili u svrhu drugih, u skladu sa namenom objekta i potrebama korisnika svrsishodnih sadržaja, takođe čini doprinos.   

Predviđeno je da pristup Arheološkom nаlаzištu i Centru za posetioce, kао i pojedinim drugim sаdržајimа bude оmоgućеn sаmо pоsеtiоcimа sа kаrtаmа. U navedenom kontekstu treba predvideti i mogućnost ograđivanja Kompleksa (izuzev podceline Naučnoistraživački centar neolita) imajući u vidu specifičnost funkcionalnih potreba i raznovrsnost grupa korisnika svake od podcelina.

Sistem komunikacija u Kompleksu Arheološkog parka treba da obezbedi dobru povezanost svih podcelina sa zonom parkinga i međusobno i udobno kretanje za sve kategorije korisnika.

Potrebno je obezbediti uslove (u smislu komunikacija) da vođenja organizovanih poseta ima kontinuirani tok (kružno vođenje), počev od Centra za posetioce.

Predmet konkursnog zadatka je i dizajn mobilijara u sklopu parternog uređenja prostora Kompleksa koji obavezno sadrži elemente za predah (sedenje, ležanje, komunikacija) elemente za parkiranje bicikala / segveja / troniteta  sa punjačima (sa opcijom za obezbeđenje energije putem solarne stanice) osvetljenje, korpe za otpatke, kao i druge elemente u zavisnosti od specifičnih potreba podceline. Osvetljenje je potrebno, pre svega, radi javne sigurnosti, kontrole kretanja i osvetljenja znakova i upustava, ali treba imati u vidu da je osvetljenje i bitan element u kontekstu proširenja iskoristivost destinacije u večernjim časovima, važan faktor u stvaranju društvene atmosfere, a može biti i vredan resurs u afirmaciji ambijenta.

Elemente mobilijara, oblaganja i opremanja partera, predvideti od adekvatnih, otpornih, trajnih i održivih materijala, u skladu sa konceptom predloženog rešenja.

 

8.2.1 Programski elementi i smernice za podcelinu Arheološko nalazište

Arheološko nalazište kao jedna od podcelina ovog konkursa obuhvata prostor arheološkog nalazišta - I stepen zaštite (prema Odluci o utvrđivanju lokaliteta Belo brdo u Vinči za arheološko nalazište „Službeni glasniku RS”, br. 71/2009) i veći deo prostora zaštićene okoline arheološkog nalazišta – II stepen zaštite.

Grafički prikaz obuhvata podceline Arheolško nalazište dat je u konkursnoj dokumentaciji – I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI, prilog GRANICA KONKURSNOG OBUHVATA SA PRIKAZOM PODCELINA.

Arheološko nalazište (I stepen zaštite) je prostor u okviru kog se u aktuelnom trenutku obavljaju aktivna istraživanja. Istraživanja se ne realizuju kontinuirano na celoj površini obuhvata nalazišta u I stepenu zaštite, već parcijalno, obuhavtajući različite segmente ovog prostora, u skladu sa  napretkom procesa eksproprijacije i planiranim aktivnostima.  Zaštićena okolina arheološkog nalazišta (II stepen zaštite) u aktuelnom trenutku nije zona aktivnih istraživanja, ali ima potencijal da nakad, u budućnosti, to postane.

Ciljne grupe korisnika podceline Arheološkog nalazišta su pre svega stručnjaci - arheolozi i stručnjaci drugih struka u kontekstu multidisciplinarnog karaktera predmetnih istraživanja, posetioci - turisti (pojedinačne/grupne posete) u okviru kontrolisanih uslova i službenici Arheološkog parka, što ne isključuje povremeno učešće i drugih grupa korisnika ovog prostora, takođe pod kontrolisanim uslovima.

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE (I STEPEN ZAŠTITE)  obuhvata prostor ograničen istočnom regulacijom ulica  Belo Brdo i Profesora Vasića, južnim granicama k.p. br. 2728, 2017/3, 2017/4 KO Vinča, regulacionom linijom koja razdvaja arheološko nalazište i obaloutvrdu i severnom regulacijom planiranog produžetka ulice Nikole Pašića.

Primarni pristup Arheološkom nalazištu (I stepen zaštite), za posetioce predvideti iz pravca podceline Centar za posetioce, uz obezbeđenje adekvatne veze Arheološkog nalazišta i sa prostorom priobalja, u čijoj je zoni pristupa potrebno obezbediti i kontrolni punkt. Primarni pristup za istraživače je promenljiv i zavisi od konretnog prostora istraživanja.

Za prostor Arheološkog nalazište (I stepen zaštite) konkursnim rešenjem potrebno je omogućiti prezentaciju toka arheoloških istraživanja in situ, u kontrolisanim uslovima, kao i dalja arheološka istraživanja i zaštitu arheoloških zona. Novu strukturu na lokalitetu planirati kao privremene, montažno-demontažne i mobilne, nadzemne, objekte i elemente za različite potrebe: potrebe rada i okupljanja istraživača (A), potrebe pristupa i kretanja posetilaca (B) i potrebe zaštite i prezentacije arheoloških ostataka (C).

 • OBJEKTI I ELEMENTI ZA POTREBE RADA I OKUPLJANJA ISTRAŽIVAČA

Za potrebe rada i okupljanja istraživača predvideti objekte i elemente (nadstrešnice, zakloni, platforme…) kao mobilne, fleksibilne i multiplikativne sa mogućnošću modifikacije prema potrebama različitih pozicija, vremenskih uslova i kapaciteta, u toku korišćenja.

Sadržaji namenjeni za rad i okupljanje istraživača podrazumevaju dve kategorije od kojih se prva pozicionira van prostora aktuelnog istraživanja, a druga u prostoru koji se istražuje (arheološkoj sondi).

Prva kategorija sadržaja (pozicije van prostora ustraživanja) obuhvata:

 • prostor koji se koristi za odmor/pauzu, koji podrazumeva obezbeđenje zaštite od sunca leti, odnosno zaštita od vetra i hladnoće tokom hladnijih meseci.
 • prostor za kancelarijski rad i ad hoc sastanke o strategijama i dinamici iskopavanja i sl.,
 • prostor za doručak,
 • čajna kuhinja i sanitarni čvor za arheološku ekipu,
 • prostor za smeštaj alata (sitni i krupni alat - kolica, kofe, lopate, ašovi i dr.) i potrošnog materijala (kese, kutije, džakovi itd.) tokom iskopavanja,
 • prostor za privremeni smeštaj iskopanog materijala (do transporta).

Druga kategorija sadržaja koja se pozicionira u prostoru koji se istražuje (arheološkoj sondi) podrazumeva elemente (strukture) - staze, platforme, ograde, nadstrešnice, zakloni itd. koje treba da omoguće adekvatnije i bezbednije kretanje po iskopu i zaštitu od sunca i vremenskih nepogoda, kako za arheološku ekipu, tako i za arheološke slojeve tokom otkrivanja i iskopavanja.

Pri koncipiranju ovih prostora treba imati u vidu da zona arheološkog nalazišta uključuje i prostor za odbacivanje zemlje tokom iskopavanja sa koje će zemlja biti odvožena.

Dimenzionisanje elemenata namenjenih za rad i okupljanje istraživača predvideti na bazi grupe od 5 istraživača i na način da je multiplikacijom moguće zadovoljiti potrebe većih grupa istraživača. Multiplikacija elemenata treba da je planirana na način da može da zadovolji različite geometrijske i morfološke uslove.

 • ELEMENTI ZA POTREBE PRISTUPA I KRETANJA POSETILACA

Elemente za pristup i kretanje posetilaca (pešačke staze, platforme) i za posetiocima namenjene kraće prezentacije, predvideti u formi montažno demontažnih platformi, rampi i sl. i sistemskih rešenja privremenog parternog uređenja, bez učešća visokog zelenila i biljnih vrsta koje ugrožavaju zaštitu arheološkog nalazišta.

Montažno demontažne pešačke staze i platforme namenjene posetiocima koncipirati na način da omoguće pristup, komforno i bezbedno kretanje pored samog nalazišta, ne ugrožavajući pri tome nalazište i radove. Arhitektonsko rešenje treba da omogući posetiocima uvid u teren pored i/ili ispod staze i zadržavanje onima koji žele da ostvare detaljniji uvid (ili duže vreme prate tok arheološkog istraživanja) ne ometajući prolaznike. Potrebno je da staze budu „podignute“ u odnosu na nalazište, kako bi se turistima omogućilo da i sami dobiju iskustvo otkrivanja izuzetnog skrivenog kulturno-istorijskog nasleđa a da svojim prisustvom ne ometaju radove na istraživačima.  

Uzimajući u obzir uticaj klime na organizaciju turističkih aktivnosti (pojave dana sa vetrom, kišovitih dana i tropskih dana u letnjem peroidu) potrebno je u okviru pešačkih površina na lokalitetu predvideti i manje zaklone za posetioce.

Elemente namenjene za kraće prezentacije na otvorenom, dimenzionisati na bazi grupe od 8 posetilaca, sa mogućnošću multiplikacije. Predviđeni maksimalni broj jednovremenih posetilaca arheološkog nalazišta je 50 posetilaca, s tim da posete nalazištu podrazumevaju manje grupe (svaka sa svojim vodičem), koje se kreću definisanim putanjama (u modelu kružnog vođenja) prema planu posete, pa u tom smislu nije potrebno obezbeđivati uslove za boravak svih jednovremenih posetilaca u istom trenutku na istom mestu.

Poželjno je sagledati mogućnost da se u okviru arheološkog lokaliteta jasno izdvoje dva ili više mesta zaustavljanja posetilaca (stacionarne tačke posmatranja) sa ciljem upoznavanja sa posebnim/izdvojenim vrednostima lokaliteta (na pr. posmatranje arheoloških slojeva sa obaloutvrde ili sagledavanje grupe kuća (ulica), razgledanje izdvojenih arheoloških artefakata, itd.

 • ELEMENTI ZA POTREBE ZAŠTITE I PREZENTACIJE ARHEOLOŠKIH OSTATAKA

Potrebno je da arheološki ostaci na prostoru nalazišta budu zaštićeni od atmosferskih prilika (kiša, sneg, mraz, jak vetar, prevelika insolacija, itd.) Rešenja ove zaštite projektovati kao privremene, montažno-demontažne i mobilne elemente (nadstrešnice, zakloni)  imajući u vidu i da usled različitih vremenskih prilika postoji mogućnost stvaranja kondezancije u zatvorenom prostoru.

Prezentovanje arheološkog materijala predvideti bez mogućnosti direktnog kontakta posetilaca, osim u slučaju aktivnosti za koje je moguće predvideti povremeno učešće publike u kontrolisanim uslovima (npr.  pranje nalaza, prosejavanje zemlje i sl.).

Pri koncipiranju rešenja nove strukture na lokalitetu - privremenih, montažno-demontažnih, mobilnih objekata i elementata u funkciji istraživanja arheološkog nalazišta, potreba posetilaca i pratećih sadržaja, osim mobilnosti i fleksibilnosti obezbediti i mogućnost fazne realizacije, imajući u vidu dinamiku procesa eksproprijacije koja je do sada realizovana na katastarski parcelama: br. 2023/2, 2023/3, 2025/2, 2026/4, 2026/5, 2026/6, 2027/2, 2027/4, 2048/2, 2047/2 KO Vinča.

Kako se radi o „izgradnji“ na arheološkom nalazištu, nije dozvoljeno formiranje podzemnih prostora.

Postojeći objekti na arheološkom nalazištu, koji se trenutno koriste za organizovano okupljanje i rad istraživača, kao i objekat u kome je trenutno izložbeni prostor, predviđeni su za uklanjanje.

Profil nalazišta Belo brdo nastao je delom vodnom erozijom reke Dunav, a delom arheološkim iskopavanjima i prema aktuelnoj nadležnoj pravnoj i planskoj regulativi predstavlja eksponat predviđen za prezentaciju. Rušenjem i stalnim podizanjem novih naselja, formirani su slojevi koji su sukcesivno podizali nivo zemlje, zbog čega ovaj eksponat pruža mogućnost za sagledavanje višemilenijumskog kontinuiteta života na jednom mestu, kroz gotovo 10m visok kulturni sloj, pri čemu najvredniji horizont predstavlja vinčanska kultura koja se na ovom mestu razvijala blizu 1000 godina.

U navedenom kontekstu posebno razmotriti i mogućnost predstavljanja ovog eksponata vertikalnim sagledavanjem duž profila, ukoliko predviđeno rešenje sanacije klizišta (Projekat sanacije priložen u konkursnoj dokumentaciji VI OSTALA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM) to dozvoljava.

ZAŠTIĆENA OKOLINA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA (II STEPEN ZAŠTITE), koja pripada podcelini Arheološko nalazište, u aktuelnom trenutku nije zona aktivnih istraživanja, ali poseduje afirmisan potencijal da to nekada u budućnosti postane. U tom kontekstu na ovom prostoru primarno planirati uređene zelene i pešačke površine dostupne svim ciljnim grupama korisnika, bez učešća visokog zelenila i biljnih vrsta koje ugrožavaju zaštitu arheološkog nalazišta i na način koji podrazumeva formiranje pešačkih površina i sadržaja nadvišavanjem postojećeg terena (nasipanje, platforme), imajući u vidu činjenicu da se već na dubini od 30 cm mogu naći vredni arheološki ostaci.

U okviru Zaštićene okoline arheološkog nalazišta (II stepen zaštite), severozapadno od Arheološkog nalazišta (I stepen zaštite), u jednom od u nastavku navedenih segmenata prostora, potrebno je predvideti i montažno – demontažni objekat Trijažnog centra.

TRIJAŽNI CENTAR

Objekat Trijažnog centra planirati na jednoj od sledeće dve lokacije:

(1) prostor oivičen severnom i zapadnom regulacijom Vinčanske ulice, severno od raskrsnice Vinčanske i Ulice Palih boraca, koji čine katastarske parcele 1994/1, 1994/2, 1995/1, 1995/3, 1995/4, 1996/1, 1999/1, 1999/2, 2000, ili

(2) prostor oivičen južnom regulacijom ulice Palih boraca i severnom regulacijom Vinčanske ulice, jugozapadno od raskrsnice ovih ulica koji čine katastraske parcele 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2012.

Objekat Trijažnog centra koji obuhvata sledeće sadržaje: prostor za trijažu, terenski depo, prostor za obradu materijala, foto laboratoriju, laboratoriju za konzervaciju, radionicu i prateće prostore (tolet, čajna kuhinja) potrebno je koncipirati kao montažn-demontažni, fleksibilan objekat u modularnom sistemu, koji se, u dimenzionalnom smislu, može prilagođavati potrebama kapaciteta iskopavanja.

Organizacija poslova u trijažnom centru podrazumeva potrebu za postojanjem dva ulaza – ulaz za istraživače i druge učesnike u procesu rada i teretni ulaz namenjen za dopremanje / otpremanje arheološkog materijala koji mora da omogući lak i kontrolisan pristup trasportnom vozilu i opremi, imajući u vidu kako moguću veliku težinu materijala koji se doprema i njegovu eventualnu fragilnost, tako i različite vremenske uslove u kojima se istovar / utovar može vršiti. Kolski pristup trijažnom centru predvideti van zone raskrsnice ulica Vinčanske i Palih boraca.

Prostor za trijažu  200m2

Prostor za trijažu namenjen je za čišćenje, pranje i sortiranje materijala sa iskopavanja i potrebno je da bude dobro povezan sa terenskim depoom u koji se, nakon trijaže, premešta upakovan materijal.

Opreme prostora trijažnog centra podrazumeva: stolove za trijažu i pakovanje, police i ramove za smeštaj sita za sušenje materijala, nameštaj za odlaganje opreme (kante, kofe, četke itd.) i priključke za dovod i odvod vode velikog kapaciteta. Konstrukcija za smeštaj ramova sa materijalom za sušenje  (police na koje se smeštaju ramovi) je dimenzija 1x1m i za nju je neophodno obezbediti mogučnost dotoka usmerenog toplog vazduha (npr. kaloriferima). U okviru trijažnog centra predvideti i manji kancelarijski prostor sa kancelarijskim stolom za potrebe dokumentacionih poslova (računar, evidencija, obeležavanje, arhiviranje…).

U okviru trijažnog prostora potrebno je predvideti ostavu za potrošni materijal koji podrazumeva plastične kutije zapremine 30l, kese tregeruše različitih dimenzija, kese za zamrzivač različitih dimenzija i sl.

Terenski depo  100m2

Terenski depo je prostor (jedna ili više prostorija) namenjen privremenom smeštaju arheološkog materijala nakon pranja i sušenja. Arheološki materijal je, u najvećem broju slučajeva, spakovan u plastične kutije od 30 litara (dimenzija npr. 52x36x23 cm). U depou je potrebno obezbediti prostor za police za smeštaj pomenutih kutija (minimum 120 kutija godišnje), zatim za smeštaj celih/rekonstruisanih posuda (dimenzija do 1 metar visine) i delova nepokretnih nalaza pre/nakon konzervacije, kao i za posebne nalaze manjih dimenzija koji zahtevaju posebno pakovanje. U okviru depoa potrebno je planirati i radne površine (nekoliko stolova) za otvaranje i pregled kutija. Neophodno je da prostor depoa dobro ventilisan i mikrolklimatski, u smislu vlažnosti i temperature, kontrolabilan (konstantna temepratura, bez vlage). 

Prostor za obradu materijala  50 -100 m2

Prostor za obradu materijala obuhvata prostor za pozicioniranje velikih radnih površina – stolova, ukupne površine minimum 10m2, za potrebe obrade arheološkog materijala i prostor za potrebe dokumentacionih poslova, jedno radno mesto (evidencija, obeležavanje, arhiviranje…) -  jedan kancelarijski sto sa računarom .

 • Prostor za trijažu, Terenski depo i Prostor za obradu materijala podrazumevaju gotovo svakodnevan prijem i cirkulaciju arheološkog materijala, u tom smislu neophodno je obezbediti direktne i adekvatne veze ovih prostora međusobno.

Fotolaboratorija  10 m2

Prostor namenjen fotografisanju i skeniranju predmeta za potrebe dokumentacije i izrade digitalnih modela. U smislu sadržaja fotolaboratorija podrazumeva: foto-studio sa rasvetom, šatorom, pokretnim stolom i radnom površinom za foto i kompjutersku opremu (laptop).

Laboratorija za konzervaciju materijala  50 -100 m2

Prostor za konzervaciju pokretnog i nepokretnog arheološkog materijala podrazumeva: velike, dobro osvetljene radne površine (uz mogućnost dodatnog specijalizovanog osvetljena), orman za hemikalije i potrošni materijal (lepkovi, vate, gaze, štipaljke, skalpeli, gips, boje itd.). Potrebno je da ova laboratorija ima mogućnost adekvatne ventilacije i kontrole temperature i vlažnosti.

Radionica  20 m2

Prostor za smeštaj alata i vršenje sitnih popravki, oštrenje alata.

Prateći prostori

Prateći prostori obuhvataju sanitarni čvor (toaleti) i čajnu kuhinju, koje je potrebno dimenzionisati za potrebe 10 jednovremenih korisnika.

Svi postojeći objekti u okviru prostora predviđenih za realizaciju Trijažnog centra su bez arhitektonskih vrednosti i mogu se predvideti za uklanjanje.

 

8.2.2 Programski elementi i smernice za podcelinu Centar za posetioce

Prostor konkursnog područja namenjen podcelini Centar za posetioce u ukupnoj površini 23 260m2, pozicioniran je  južno od Arheološkog nalazišta (I stepen zaštite), od ulice Nikole Pašića do zone namenjene Arheo parku, između regulacije Arheološkog nalazišta (I stepen zaštite) na istoku i planirane komunalne staze na zapadu.

Objekat Centra za posetioce predviđen je u jugoistočnom delu predmetnog prostora, u zoni III stepena zaštite arheološkog nalazišta u okviru katastarskih parcela br. 2028/14, 2028/15, 2028/47, 2028/48, 2028/77, 2028/120 KO Vinča, dok je ostatak predmetnog prostora koji pripada Zaštićenoj okolini arheološkog nalazišta (II stepen zaštite) predviđen za parterno uređene - slobodne zelene i pešačke površine sa sadržajima u funkciji Centra.

Grafički prikaz obuhvata podceline Centar za posetioce dat je u konkursnoj dokumentaciji – I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI, prilog GRANICA KONKURSNOG OBUHVATA SA PRIKAZOM PODCELINA.

Planirani prostori Centara za posetioce treba da obezbede uslove za prihvat i servis svih kategorija posetilaca arheološkog nalazišta (pojedinačno i grupno) i prezentaciju kulturne baštine arheološkog nalazišta u kontekstu njegove afirmacije kao turističkog resursa.

Ciljne grupe korisnika podceline Centra za posetioce su pre svega posetioci - turisti (pojedinačne/grupne posete), studenti i učenici, zaposleni u Centru kao i drugi službenici Komlpeksa Arheološkog parka, što ne isključuje povremeno učešće i drugih grupa korisnika (kursevi, radionice, igraonice i sl.)

Objekat Centra za posetioce podrazumeva prostore namenjene za posetioce i prostore za rad namenjene  zaposlenima u centru. Prostori za posetioce namenjeni su za prihvat do 120 jednovremenih posetilaca (svih kategorija korisnika, pojedinačne i grupne posete), pružanja neophodnih stručnih i servisnih informacija tokom posete Arheološkom parku Belo brdo, prezentacijama arheološkog lokaliteta kroz različite  forme izlaganja (artefakti, multimedijalne prezentacije, predavanja, diskusije …), sadržajima suvenirnice – knjižare, ugostiteljskim sadržajima (kafeterija) kao i svim posetiocima potrebnim pratećim sadržajima (predah, toaleti, lokeri…). Prostori za rad uključuju prostore za vodiče, rad administracije i uprave Centra, prostor za službu obezbeđenja i nadzora Kompleksa Arheološkog parka (uključujući i smeštaj opreme za nadzor) i uz njih potrebne prateće i tehničke sadržaje.

Potrebno je obezbediti nezavisne ulaze u objekat za posetioce i zaposlene.

Spoljni prostori u funkciji Centra za posetioce osim parterno uređenih slobodnih i pešačkih površina podrazumevaju i sadržaje za predah posetilaca na otvorenom, izlaganje eksponata i prezentacije, baštu ugostiteljskih sadržaja Centra i slično. U okviru spoljnog prostora u funkciji Centra za posetioce potrebno je predvideti adekvatno opremljene parkinge za bicikle / segveje / trotinete posetilaca. Pri koncipiranju organizacije spoljnog prostora u funkciji Centra za posetioce potrebno je imati u vidu poziciju separatora / prečišćivača – „kanalizacionog objekta“ u sklopu lokalnog kanalizacionog sistema planiranog u svrhu zaštite arheološkog nalazišta.

Grafički prikaz u planirane trase kanalizacionih objekata pozicija prečišćivača dat je u konkursnoj dokumentaciji – I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI, prilog OGRANIČENJA ZA KONKURSNO PODRUČJE

Svi postojeći objekti u okviru podceline Centar za posetioce su bez arhitektonskih vrednosti i mogu se predvideti za uklanjanje.

OBJEKAT

Prostori za posetioce  (dostupni posetiocima i zaposlenima)

Ulazni hol sa info centrom i pratećim sadržajima (prodaja ulaznica, lokeri…)      do 100m2

Višenamenski izložbeni prostor                                                                               200 m2

Immersive experience room (multimedijalna prezentacija)                                    150 m2

Prostor za skupove/predavanja kapaciteta 100 sedećih mesta                                 150 m2

Community prostor za rad i odmor                                                                          100 m2

Knjižara i suvenirnica (gift shop)                                                                            50 - 100m2

Kafeterija                                                                                                                 100m2

Prateći sadržaji (sanitarni prostori, komunikacije…)                                              do 200 m2

Pristup i glavni ulaz za posetioca planirati na način da bude ravnopravno dostupan i posetiocima koji dolaze iz pravca priobalja i posetiocima iz pravca parkinga, odnosno šetne i biciklističke staze. U neposrednoj blizini ulaza za posetioce predvideti prostor za elemente za parkiranje bicikala / segveja / trotineta.

Višenamenski izložbeni prostor treba da, uz obezbeđenje uslova za raznovrsne koncepte izlaganja, omogući tematsku edukaciju  kroz različite edukativne modele.

Suvenirnicu (gift shop) pozicionirati tako da, osim pristupa iz unutrašnjeg prostora Centra, ima obezbeđen i nezavisan spoljni pristup. Kafeteriju dimenzionisati sa 40 sedećih mesta unutra i 60 sedećih mesta u bašti.

Sve prateće sadržaje namenjene posetiocima (toaleti, lokeri, komunikacije…) dimezionisati na bazi 120 jednovremenih posetilaca.

Prostori za rad (dostupni samo zaposlenima)

Kancelarijski prostor za 4 kustosa                                                                            45-60 m2

Kancelarije za upravu i administraciju (računovodstvo, pravna služba)                  60-80 m2

Prostor za službu nadzora i obezbeđenja Kompleksa Arheološkog parka               45-60 m2

Prateći sadržaji (čajna kuhinja, sanitarni prostor, komunikacije…)

Kancelarijski prostor koncipirati kao fleksibilan sa mogućnošću različitih modela organizacije (klasične kancelarije ili „open-space“ prostor) u skladu sa potrebama svakog od sadržaja, s tim da je organizaciju prostor namenjenog upravi i adminstraciji potrebno predvideti kao 3- 4 klasične kancelarije.

Prostor namenjen za službu nadzor Kompleksa Arheološkog parka podrazumeva organizaciju na način odgovarajući za smeštaj opreme za elektronski i video nadzor i rad sa njom.

Sve prateće sadržaje namenjene zaposlenima (toaleti, čajna kuhinja, komunikacije…) dimezionisati na bazi do 20 zaposlenih.

Ukupno objekta Centra za posetioce  (neto površina) do 1400 m2

Predviđena pozicija objekta Centra za posetioce ima potencijal kvalitetnih vizura ka Arheološkom nalazištu i Dunavu, sa krovnih površina objekta. U navedenom kontekstu poželjno je razmotriti aktivaciju krovnih površina kao zelenog krova tipa krovnog vrta (poluintenzivni / intenzivni zeleni krov)  u funkciji dopunskih sadržaja spoljnog prostora objekta – zelenilo (primarni sadržaj) vidikovac, prostor za predah i sl., namenjenih posetiocima i zaposlenima.

Kota prizemlja objekta, u skladu sa uslovima odbrane od poplava, na koti 76.50 mnv.

SPOLJNI PROSTORI

Spoljne prostore u funkciji Centra za posetioce koncipirati na način da obezbede uslove i sadržaje za predah i boravak posetilaca (i zaposlenih) na otvorenom, izlaganje eksponata i prezentacije, kao i potrebe bašte ugostiteljskog sadržaja, igru dece i sl., uključujući i adekvatno parterno uređenje slobodnih, pešačkih i zelenih površina. Sve sadržaje spoljnog prostora Centra potrebno je dimenzionisati u skladu sa predviđenim brojem jednovremenih posetilaca.

Parterno uređenje i ozelenjavanje planirati na način da bude dostupno svim kategorijam korisnika,  bez učešća visokog zelenila i biljnih vrsta koje ugrožavaju zaštitu arheološkog nalazišta i na način koji podrazumeva formiranje pešačkih površina i sadržaja nadvišavanjem postojećeg terena (nasipanje, platforme), imajući u vidu činjenicu da veći deo predmetog prostora pripada II stepenu zaštite arheološkog nalazišta, da se već na dubini od 30 cm mogu naći vredni arheološki ostaci, kao i da u budućnosti predmetni prostor može postati zona aktivnih arheoloških istraživanja.

Pri koncipiranju rešenja parternog uređenja imati u vidu uslove odbrane od poplava - da je regulaciona liniju za veliku vodu, tj. linija odbrane od poplava na koti 76,50 mnv.

 

8.2.3 Programski elementi i smernice za podcelinu Naučnoistraživački centar neolita

Prostor podceline Naučnoistraživački centar neolita obuhvata katastarske parcele br. 2070/1 i 2070/4 KO Vinča. Objekat na kp 2070/4 predviđen je za uklanjane, dok se  u okviru kp 2070/1 nalazi objekat stare škole koji nije u funkciji, koji je bez arhitektonskih vrednosti i takođe je predviđen je za uklanjanje, ali nije isključena mogućnost da se konkursnim rešenjem predvidi njegova rekonstrukcija, odnosno implementacija postojeće fizičke strukture u novoformiranu strukturu Naučnoistraživačkog centra. 

Grafički prikaz obuhvata podceline Naučnoistraživački centar neolita dat je u konkursnoj dokumentaciji – I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI, prilog GRANICA KONKURSNOG OBUHVATA SA PRIKAZOM PODCELINA

Cilj formiranja Naučnoistraživačkog centra neolita je unapređenje istraživanja neolitskih kultura u Republici Srbiji i regionu kroz multidisciplinarni pristup i metode, edukativnu delatnost i popularizaciju nauke. Jedan od primarnih motiva formiranja centra je i edukacija i obuka mladih istraživača u najsavremenijim tehnološkim uslovima, kroz projektno delovanje i sticanje iskustva u praktičnom radu, multidisciplinarnost uz cirkularnu migraciju kadrova.

Dokument koji specificira ciljeve osnivanja i nadležnosti Naučnoistraživačkog centra neolita  - Vinča Belo brdo priložen je u konkursnoj dokumentaciji VI OSTALA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM

p051

Prostor Naučnoistraživačkog centra neolita sastoji se iz dve funkcionalne celine - Istraživački deo centra (A) namenjen radu istraživača i prezentaciji istraživanja i Smeštajni deo centra (B) namenjene za stacionarni boravak istraživača.

Funkcionalne celine Naučnog centra  potrebno je koncipirati na način da se obezbedi dobra povezanost celina međusobno, kao i pojedinačnih sadržaja u okviru svake od njih. Ulaze u objekat (broj, pozicija, namena) koncipirati u skladu sa potreba sadržaja svake od funkcionalnih celina. Vertikalne komunikacije u okviru Istraživačkog centra predvideti na način da se omogući udobno kretanje za sve kategorije korisnika prostora  (liftovi), kao i da se obezbede potreba transporta svih vrsta uzoraka i materijala, imajući u vidu njihovu moguću veliku težinu (teretni lift).

Inicijalni predviđeni broj zaposlenih u Istraživačkom centru je 25 zaposlena – laboranti, operativci, IT stručnjaci, ekonomisti, pravnik i uprava centra.

Ciljne grupe korisnika podceline Naučnoistraživački centar neolita su pre svega stručnjaci - arheolozi i stručnjaci drugih struka, službenici i saradnici Naučnoistraživačkog centra kao i gosti centra i učesnici skupova, što ne isključuje povremeno učešće i drugih grupa korisnika (npr. posetioci aktivnosti namenjenih široj publici koje u centru mogu biti organizovane), pod kontrolisanim uslovima.

Arhitektonsko rešenje Istraživačkog centra neolita koncipirati, kako u funkcionalno tako i u oblikovnom smislu, na način da u budućnosti omogući adiciju (izgradnju / dogradnju) novih prostora, uz obezbeđenje adekvatnih veza sa prvobitnim sadržajima centra.

 • ISTRAŽIVAČKI DEO CENTRA

Istraživački deo centra, u fukncionalnom smislu, obuhvata dva međusobno povezana segmenta: segment koji je namenjen za radne prostore (A1) - laboratorije i druge vrste prostora za rad i segment za prezentacije i skupove (A2) namenjen za prezentacije istraživanja i različite vrste naučnih i stručnih skupova. 

Za sadržaje Istraživačkog dela centra potrebno je obezbediti tri nezavisna ulaza: ulaz za zaposlene (obezbeđuje pristup radnim prostorima, sa kontrolom ulaza), teretni ulaz sa natkrivenim prostoroma zone za istovar/utovar (obezbeđuje potrebe dopremanja/otpremanja uzoraka za zonu radnog prostora namenjenu laboratorijama) i ulaz za posetioce (obezbeđuje direktan pristup prostorima namenjenim prezentaciji i skupovima).

U okviru Istraživačkog dela centra ili natkrivenom vezom povezano sa njim potrebno je predvideti i Garažu za terenska vozila. Garažu je potrebno dimenzionisati za kapacitet 5 vozila, a u okviru garaže potrebno je obezbediti i uslove za njihovo svakodnevno higijensko održavanje.

(A1)  RADNI PROSTORI

Segment Istraživačkog dela centra namenjen radnim prostorima podrazumeva kontrolisan pristup dostupan  za zaposlene i gostujuće istraživače, kao i za goste centra pod kontrolisanim uslovima.

Zona radnih prostora treba da je dobro povezana sa ulazom za zaposlene, sa teretnim ulazom (laboratorije) kao i sa segmentom prostora namenjenom za prezentacije istraživanja i skupove.

LABORATORIJE

Geofizički centar  100m2

Geofizički centar sastoji se od sigurne sobe za smeštaj opreme i prostora za održavanje i razvoj.

Soba za smeštaj opreme namenjena je smeštaju vredne geofizičke opreme – fluxgate magnetometar sa pratećom terenskom opremom, totalne stanice, GPSS, dron. Pristup sobi za smeštaj opreme je u kategoriji strogo kontrolisanog pristupa, koji je omogučen isključivo licima sa dozvolom pristupa.

Prostor za održavanje i razvoj namenjen je povremenom održavanju opreme, uključujući i kontrolu opreme koja zahteva veći prostor za manipulaciju. U okviru ovog prostora potrebno je obezbediti pozicioniranje ukupno pet radnih mesta: dva radna mesta za radionički rad – 2 radna stola dimenzija 2x1m i alatne police i tri radna mesta za rad na računarim, svako sa po jednim računarom. Minimalna čista visina prostora 2.60 metara.

Laboratorija za pripremu organskih uzoraka 100m2

Prostor laboratorija za pripremu organskih uzoraka pozicionirati na način da se obezbede uslovi za strogo kontrolisani pristup i visok nivo obezbeđenja. Kako rad u ovoj laboratorije podrazumeva i učešće visokozapaljivih gasova neophodno je obezbediti uslove za adekvatnu ventilaciju, dobru kontrolu kontaminacije i implementaciju potrebnih protivpožarnih mera, kako u smislu boravka i rada u prostoru, tako i po pitanju evakuacije. Minimalna potrebna čista visina prostora je 2.60 metara.                  

Geoarheološka laboratorija  50m2

Geoarheološku laboratoriju pozicionirati u okviru prizemlja, eventualno prvog sprata objekta, imajući u vidu potrebe dopremanja i otpremanja uzoraka koji su često veoma teški i zahtevaju manualnu manipulaciju.

Geoarheološka laboratorija obuhvata „mokru prostoriju“ i prostoriju sa mikroskopima.

„Mokra prostorija“ namenjena je za analiziranje uzoraka zemlje - granulometrija pipet metodom, određivanje pH, peć za analize gubitka žarenjem i određivanje organskog udela ugljenika itd. sa potrebnim laminarima, digestorima, radnim površinama, policama i elementima za odlaganje rezervnih delova i potrošnog materijala mašinu za sečenje sedimenta i pripremu uzoraka, pXRF aparat.. Laminari i digestori sa kapelom - 2 komada (svaki po 120cm dužine sa posebnim ventilacijama), radne površine - 4 stola dužine po 2 metra, na koje se postavljaju aparati za analiziranje i prostor za granulometrijske analize - 3 m2 u koji se postavlja sito za prosejavanje, pipete, sto za uzorke i vaga visoke preciznosti. U „mokroj prostoriji“  potrebani su i priključci za dovod i odvod vode, prostor i mašina za pranje laboratorijskog posuđa, ormani za hemikalije, sušnica, police za odlaganje preparata i uzoraka itd.

Prostorija za smeštaj mikroskopa odnosno za rad sa mikroskopima i analiziranje preparata, je prostor sa radnim površinama (stolovima) na koje se smešta oprema koja obuhvata dva mikroskopa  - metalografski/petrografski mikroskop sa pratećom opremom (računarom i digitalnom kamerom) i svetlosni/optički mikroskop. Dimenzije mikroskopa - visina 150 cm i širina 80 cm.

Minimalna potrebna čista visina prostora geološke laboratorije je 2.60 metara.

Pri organizaciji prostora laboratorija, treba imati u vidu, da će se oprema za laboratorije nabavljati sukcesivno kao i mogućnost promene opreme (u skladu sa napretkom tehnologije) i proširenja aktivnosti.

Biološka (bioarheološka) laboratorija 100m2

Biološku laboratoriju pozicionirati tako da osim glavnog pristupa iz unutrašnjeg prostora centra ima i direktnu vezu sa spoljnim prostorom (dvorištem) i mogućnost nezavisnog vodovodnog priključka i odvoda za potrebe flotacije. Prostor ove laboratorije treba da obezbedi mogućnost rada na tri mikroskopa i četiri islednička stola  i prostor za smeštajne biološkog materijala.

Islednički stolovi su dimenizja 200 x 100 cm (sa razmernikom sa strane). Za potrebe arheozoološke analize je potreban prostor za komparativnu zbirku - police i fioke visine 2 metra, dubine 70 cm i dužine 1.60 m.

Poseban deo u okviru ove laboratorije predstavlja kancelarijski prostor u kome su smešteni mikroskopi (dimenzije mikroskopa - visina 150 cm i širina 80 cm), police sa uzorcima i potrošnim materijalom.

Minimalna potrebna čista visina prostora bioarheološke laboratorije je 2.60 metara.

Laboratorija za analizu polena 100m2

Posebna prostorija – čista soba (prostorija sa kontrolisanom, filtriranom ventilacijom), za pripremu uzoraka. Laminar sa ventilacijom, orman koji se zaključava sa hemikalijama, laboratorijski stolovi. Prostor za čuvanje uzoraka u hladnim uslovima (zamrzivač sandučar ili hladna prostorija/zamrzivač za smeštaj plastičnih tuba dužine 1 metar). 

Poseban prostor za mikroskope i uzorke. Svetlosni mikroskopi sa 20x i 40x uveličanjem, DIC, polarizujućim svetlom, digitalnom kamerom, povezani na odgovarajući računar sa softverom. Digitalni referentni katalozi polena.

Kompjuterska laboratorija + server soba 150 + 30m2

Kompjutersku laboratoriju i server sobu planirati kao dve povezane celine. Prostor kompjuterske laboratorije predvideti na način da obezbedi uslove za podelu na individualne pozicije / boksove za ukupno minimum 10 radnih mesta, od kojih su tri namenjena za zaposlene IT stručnjake u kompjuterskoj laboratoriji, a ostala za gostujuće istraživače i ostale zaposlene u centru. Server soba treba da ispunjava uslove u skladu sa bezbednosnim potrebama zaštite od visokonaponskih udara i protivpožarne zaštite.

OSTALI RADNI PROSTORI

Dokumentacija + arhiv 30 m2

Prostor za smeštaj publikacija, kataloga, knjiga i periodike i za smeštaj arhive koja podrazumeva obimnu terensku i projektnu dokumentaciju koja obuhvata period više decenija istraživanja na lokalitetu Belo brdo.

Ostava/skladište 20 m2

Prostor za čuvanje potrošnog materijala, kancelarijskog materijala (papira, tonera, potrošnog materijala), potrošnog sanitarnog materijala (toalet papiri, ubrusi, sapuni, sredstva za čišćenje itd.) uključujući i poseban deo za smeštaj hemikalija.

Kancelarijski prostor za upravu i adminstraciju 200 m2

Kancelarijski prostor koncipirati kao fleksibilan sa mogućnošću različitih modela organizacije (klasičan kancelarija ili „open-space“ prostora), s tim da je organizacija prostora namenjenog upravi u modelu 3 klasične kancelarije – kancelarija rukovodioca kojoj se pristupa nezavisno i preko kancelarije sekretara + prostor za manje sastanke (6 mesta). Takođe potrebno je obezbediti uslove za formiranje dve nezavisne kancelarije sa po jednim radnim mestom za gostujuće učesnike u radu centra.

RADNI PROSTORI - PRATEĆI I POMOĆNI PROSTORI

Sanitarni prostori, čajna kuhinja

Sanitarne prostore (toalete) i čajnu kuhinju dimenzionisati za ukupan kapcitet od 25 svakodnevno zaposlenih + 20 gostujućih istraživača.

(A2)  PROSTORI ZA PREZENTACIJE I SKUPOVE

Segment Istraživačkog centra namenjen za prezentacije i skupove dostupan je za sve ciljne grupe korisnika prostora Istraživačkog centra.

Zoni prostora namenjenog za prezentacije i skupove potrebno je obezbediti direktan pristup preko ulaza za posetioce (imajući u vidu i situacije za koje je neophodno obezbediti kontrolu pristupa) i adekvatnu povezanost sa radnim prostorima Istraživačkog centra, kao i sa Smeštajnim delom centra.

Multifunkcionalni Izložbeno-konferencijski prostor  500 m2

Izložbeno konferencijski prostor obuhavata

 • konferencijsku salu kapaciteta 150 mesta, tehnološki adekvatno opremljenu, fleksibilnu za raznovrsne opcije prezentacije i komunikacije i lako deljivu na tri manje sale kapaciteta 3 x 50 mesta i
 • holski prostor prilagodljiv za potrebe različitih formi izlaganja, koktela i sl. koji omogućava pristup svim opcijama organizacije konferencijske sale; uz holski prostor potrebno je predvideti pomoćnu prostoriju za potrebe pripreme / serviranja napitaka prilikom koktela i sl., koja je u kontaktu sa komunikacijom – vezom sa Smeštajnim delom centra.

2 Konferencijske kancelarije  2x50 m2

Konferencijske kancelarije namenjene su organizovanja manjih sastanaka kapaciteta 10 do 20 učesnika, sadrže konferencijski sto i stolice, a organizovane su i tehnološki opremljene na način da zadovolje potrebe savremenih modela prezentacije (video-bim, platno, tabla…). Konferencijske kancelarije treba da su lako dostupne iz holskog prostora.

PROSTORI ZA PREZENTACIJE I SKUPOVE - PRATEĆI I POMOĆNI PROSTORI

Kontrolna soba - prostor za službu nadzora Naučnog centra i obezbeđenje  30-45 m2

Prostor namenjen za službu nadzor Naučnog centra podrazumeva organizaciju na način odgovarajući za smeštaj opreme za elektronski i video nadzor i rad sa njom.

Skladišni prostor   do 50 m2

Skladišni prostor namenjen je za odlaganje opreme namenjene za multifunkcionalni izložbeno-konferencijski prostor (stolice, panoi…) u kontekstu raznovrsnih mogućnosti njegove organizacije.

Sanitarni prostori

Sanitarne prostore (toalete) dimenzionisati za ukupan kapcitet od 150 jednovremenih korisnika.

Komunikacije, brake out prostori za (A1) i (A2)  do 15%  bruto površine

Komunikacije koncipirati na logičan i racionalna način u skladu sa programom i u duhu koncepta rešenja. Vetrobrani, stepeništa, eventualne platforme i liftovi treba da omoguće efikasno kretanje i dobru organizaciju i povezanost funkcionalnih celina.                                                                                                                      

UKUPNO - ISTRAŽIVAČKI DEO CENTRA  do 1850 m2

 • SMEŠTAJNI DEO CENTRA

Smeštajni deo centra namenjene je za stacionarni boravak istraživača i obuhvata:

10 – 15 smeštajnih jedinica (20 kreveta)  svaka sa svojim kupatilom                        oko 400 m2

Prijemna kuhinja sa mogućnošće pripreme manjih kapaciteta na licu mesta          oko 50 m2

Prijemna kuhinja namenjena je prijemu i serviranju hrane dostavljene u sistemu keteringa u skladu sa kapacitetom Multifunkcionalnog Izložbeno-konferencijskog prostora (150 jednovremenih korisnika) kao i potrebama pripreme hrane u skladu sa kapacitetom smeštajnog dela centra (20 korisnika)

Trpеzariја                                                                                                                         oko 50 m2

Dnеvni bоrаvаk                                                                                                                oko 100 m2

Prateći sadržaji i komunikacije                                                                                      oko 120 m2

UKUPNO - SMEŠTAJNI DEO CENTRA                                                                     do 750 m2

 

8.2.4 Programski elementi i smernice za Arheo park i glavni parking kompleksa

Zona namenjena podcelini Arheo park obuhavatа prostor u zaleđu neposrednog priobalja leve obale reke Bolečice, od granice PPPPN Arheološki park Belo brdo ka severu, čine ga katastarske parcele: 2028/5, 2028/6, 2028/23, 2028/24, 2028/30, 2028/32, 2028/69, 2028/110  KO Vinča i delovi katastarskih parcela: 2028/18, 2028/19, 2028/20, 2028/21, 2028/22, 2028/25, 2028/33, 2028/34, 2028/35, 2028/37, 2028/70, 2028/84, 2028/85, 2028/86, 2028/109 i 2028/111, u ukupnoj poršini od 65 880m2.

Grafički prikaz obuhvata podceline Arheo park dat je u konkursnoj dokumentaciji – I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI, prilog GRANICA KONKURSNOG OBUHVATA SA PRIKAZOM PODCELINA.

U smislu sadržaja Arheo park uključuje četiri kategorije prostora namenjenih posetiocima:

 • prostori namenjeni tematskim sadržajima
 • otvoreni prostori organizovani i opremljeni za multifunkcionalno korišćenje – izložbe, radionice, multidisciplinarni interaktivni događaji
 • prostori za rad na otvorenom i
 • prostore za odmor i realaksaciju

od kojih su prve dve kategorije primarne i zelene površine kao, u ambijentalnom smislu, prevashodni sadržaj.

Prostori tematskih sadržaja namenjeni su upoznavanju posetilaca sa svakodnevnim životom i kulturom neolitske Vinče, odnosno obezbeđenje uslova da posetioci dožive iskustvo života u neolitskom dobu. Tematski sadržaji uključuju prostore namenjene rekonstrukciji uslova u kojima su se odvijale svakodnevne aktivnosti neolitskih stanovnika Vinče - priprema hrane, lov, ribolov, neolitski zanati, aktivnosti vezane za uzgoj žitarica i ranu metalurgiju, modele (celih ili segmenata) neolitskih kuća u prirodnoj veličini kroz primenu neolitskih tehnika gradnje, zatim prostore za alternativne umetničke sadržaje sa temama i elementima neolitskog vinčanskog svakodnevnog života, proizvodnje, rituala kao i prezentacije umetničkih i funkcionalnih predmeta kao i obezbeđenje uslova za interaktivne društvene igre na otvorenom

Teme obuhvataju:

 • stanovanje i aktivnosti stanovanja (npr. aktivnosti u neolitskoj kuhinji koje je moguće demonstrirati u nekoj od rekonstrukcija neolitskih kuća koja je opremljena ognjištem, pećima i posudama za skladištenje, ili rekonstrukcija peći na otvorenom gde će se demonstrirati način pečenja u neolitsko doba)
 • kuće (stambeni objekti) – izgled i tehnologija
 • delatnosti neolita - poljoprivreda (npr.prezentacija načina uzgoja žitarica), stočarstva, lov (npr. strelište neolitskim lukom i strelom kao simulacija lova u adekvatno pozicioniranom i obezbeđenom prostoru dimenzija 30x20m), ribolov, sakupljanje divljih plodova
 • flora neolita - ekspoziciju neolitske flore (npr. „Muzej zemljoradnje/Botanički vrt“ – sa vrstama biljaka i žitarica koje su bile prisutne tokom neolitskog perioda u Vinči i sl.)
 • faunu neolita – sisari, ptice, ribe, divlje i domaće životinje (npr. Neolitski petting zoo - mladunci domestikovanih životinja iz vremena neolita slobodno se kreću po za tu namenu organizovanom prostoru, uključuje i rekonstruisane „neolitske“, nadstrešnice za zaklon od vreline…)
 • upotrebni, ukrasni, ritualni i umetnički predmeti
 • oruđa, oružja, alatke, posude za domaćinstvo
 • predmeti religijskog i umetničkog karaktera

Poželjno je da prostori namenjenim tematskim sadržajima budu koncipirani kao fleksibilni i multifunkcionalni, u smislu implementacije različitih tema i sa mogućnošću promene teme

Multifunkcionalni otvoreni prostori treba da obezbede uslove za izlaganje, interakciju kao i za održavanje tematskih radionica za posetioce različitog uzrasta koje kao neke od tema podrazumevaju:

 • keramičarska radionica neolitskih tehnika,
 • raznolike radionice o naučnoistraživačkom radu i arheološkim metodama - kako arheolozi dolaze do podataka, kako se obrađuje arheološki materijal
 • igraonice – sklapanje keramičkih posuda iz fragmenata
 • arheologija za decu – radionica terenskog rada: prostor na kome nema arheoloških ostataka pripremljen za iskopavanja u kojima učestvuju najmlađi posetioci podrazumeva da se sonde 5x5 m u koje se postave odbačeni komadi grnčarije i kućnog lepa prekriju zemljom koju deca iskopavaju, kao i radionice za okresivanje, drvodeljstvo, tekstil, grnčarija i slično. Flotacija, mokro ispiranje nalaza je takođe interesantno za dečji uzrast.

Prostore za rad na otvorenom predvideti kroz više opcija – samostalni i rad u manjim grupama sa mogućnošću natkrivanja i adekvatnom infrastrukturnom opremom (solarni punjači i sl.).

GLAVNI PARKING KOMPLEKSA

U okviru podceline Arheo parka u zoni neposrednog saobraćajnog pristupa sa javne saobraćajne površine potrebno je predvideti i glavni parking Kompleksa Arheološkog parka namenjen za sve kategorije korisnika (zaposleni, posetioci) sve kategorije putničkih vozila i autobuse, kao i za vozila specijalne namene: hitna pomoć, reportažna kola, vatrogasna vozila, vozila obezbeđenja.

Parking prostor planirati kao otvoreno, samostalno, površinsko parkiralište, kapaciteta parking mesta za 250 putničkih vozila (od kojih je najmanje 5% namenjeno za automobile osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti)  i 10 autobusa. Za vozila specijalne namene ne predviđaju se posebna parking mesta.

U zoni parkinga planirati objekat u funkciji info punkta koji treba da obezbedi uslove za prodaju karata, distribuciju odgovarajućeg mаtеriјаlа kојi ćе posetiocima pružiti potrebne informacije o sadržajima turističkog prostora kompleksa Arheološkog parka, kao i za iznajmljivanje i odlaganje bicikаlа, sеgvеја i trоtinеtа. U sklopu objekta predvideti i sanitarne čvorove za posetioce.

Pristupe vozila na parking (ulaze / izlaze) pozicionirati u smislu kapaciteta i planirati na način da obezbede neometan protok. Neophodno je obezbediti dobru povezanost zone parkinga sa šetnom i biciklističkom stazom kao i sa svim drugim komunikacijama koje obezbeđuju pristup sadržajima Kompleksa Arheološkog parka i priobalja. Predvideti organizaciju, uređenje i ozelenjavanje parking zone na način da se umanji utisak velikog praznog prostora.

TEHNIČKI BLOK ZA POTREBE ODRŽAVANJA KOMPLEKSA

U okviru podceline Arheo park u zoni kojoj je sa parkinga obezbeđen pristup, potrebno je predvideti Tehnički blok za potrebe održavanja Kompleksa Arheološkog parka. Tehnički blok sadrži garažni prostor namenjen smeštaju, održavanju i svakodnevnom pranju vozila i mehanizacije, kao i prostor za boravak zaposlenih na održavanju.

Kapacite garažnog prostora dimenzionisati za smeštaj 5 malih traktora sa dodacima za košenje, raonicima i drugim potrebnim dodacima, jedne mašine za sneg, 10 trimera za održavanje zelenila (sečenje grana, rubova i sl.), kao i smešatj većeg alata (kompresor, motorne testere) i ručna opreme i alata i 5 namenskih električnih vozila kapaciteta 2 do 4 putnička mesta.

U okviru prostora za boravak zaposlenih predvideti garderobe, sanitarni blok (toaleti i tuševi) i prostor za predah za 10 radnika na održavanju, kancelarijski prostor za tri zaposlena i čajnu kuhinju.

Pri koncipiranju rešenja podceline Arheopark potrebno je voditi računa da ova podcelina, osim što je namenjena navedenim sadržajima predstavlja, u kontekstu celine Kompleksa Arheološkog nalazišta Belo brdo, prostor u okviru kog se ostvaruju primarne veze sadržaja u Kompleksu -  povezivanje pristupne zone (parking) sa svim sadržajima Kompleksa, kao i povezivanje pristupnih zona međusobno (parking – pristan). U navedenom smislu, potrebno je obezbediti uslove za udobno kretanje za sve predviđene opcije kretanja korisnika Kompleksa – pešačke staze i površine, biciklistička staza (bicikli / segveji / trotineti), kao i uslove za kretanja namenskih električnih vozila, kao i adekvatnu opremljenost ovih komunikacija pratećim sadržajima (osvetljenje, elementi za predah, elementi za parkiranje za bicikle…).

Pri organizaciji prostora podceline Arheo park, arhitektonskog rešenja i parternog uređenja, imati u vidu uslove odbrane od poplava – da je regulaciona linija za veliku vodu, tj. linija odbrane od poplava na koti 76,50 mnv.

Prostore podceline Arheo parka koncipirati na način da čine jedinstvenu ambijentalnu celinu prepoznatljivog vizuelnog identiteta, uz obezbeđenje transformabilnosti.

 

8.2.5 Programski elementi i smernice za podcelinu priobalje Dunava – obaloutvrda, šetalište (uređene slobodne i sadržajima aktivirane površine priobalja) i pristan

Podcelina priobalje Dunava u okviru ovog konkursa sa planiranom namenom obaloutvrde, šetališta i putničkog pristana, obuhvata prostor između regulacione linije male vode i granice arheološkog nalazišta (I stepen zaštite), od ušća Bolečice na jugu do granice konkursnog obuhvata na severu.

Grafički prikaz obuhvata podceline Pribalje Dunava dat je u konkursnoj dokumentaciji – I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI, prilog GRANICA KONKURSNOG OBUHVATA SA PRIKAZOM PODCELINA.

Najzahtevnija intervencija u okviru ove podceline, kako u tehnološkom tako i smislu funkcionalnog ograničenja za ostale sadržaje u priobalnom pojasu je svakako planirana izgradnja / rekonstrukcija zaštitnog hidrotehničkog objekta obaloutvrde.

Izgradnja hidrotehničkih objekata za korišćenje voda i zaštitu voda, prioritetna je u zoni priobalja Dunava uključujući i neposredni priobalni pojasa budućeg Arheološkog parka. Zaštitni objekat (nasip/kej) kao deo urbane regulacije tretirati u skladu sa konceptom rešenja uređenja obale, koje treba da je prilagođeno potrebama kulturnog nasleđa uz obezbeđenje uslova za njegovu povremenu ili stalnu prezentaciju i u okviru ove podceline i uz obavezu da uslovi za nesmetan pristup vodi budu obezbeđeni duž čitava obale. Za navedeni zaštitni objekat usvojena je kota krune 76.50mnv.

Uređenje i korišćenje priobalja prvenstveno kao javnog urbanog prostora koji svojom linijskom formom povezuje druge javne prostore, predstavlja njegovu osobenost. Sugeriše se razvijanje mreže više manjih javnih urbanih prostora. Adekvatno uređenje priobalja jedna je od bitnih činilaca u ostvarivanju neposrednog kontakta ljudi i ambijenta Arheološkog parka koji pozitivno utiče na atraktivnosti i pristupačnosti uz poboljšanje opštih uslova pešačkog kretanja.

OBALOUTVRDU planirati u zoni konkursnog obuhvata (uključujući i segment priobalja predviđen za anketni nivo razrade) na način da se obezbedi njen kontinuitet i kontinuitet odbrambene linije na propisanim kotama zaštite od merodavnih velikih voda duž celog poteza, kao i komunikaciju u cilju vršenja odbrane od poplava i redovnog održavanja. U hidrotehničkom smislu obaloutvrda treba da se bazira na osnovnim principima izgradnje obaloutvrde na teritoriji Grada Beograda i na reci Dunav.

Pri formiranju rešenja regulacionog pojasa priobalnog zemljišta imati u vidu sledeće regulacione linije:

 1. osnovna regulaciona linija (za malu vodu) koja prati liniju nižih delova postojećih obala reke Dunav, a u visinskom smislu definiše spoljnu ivicu krune kamene „nožice“ - obaloutvrda sa kotom 70.50 mnv;
 2. regulaciona linija za veliku vodu, tj. linija odbrane od poplava, definiše visinski gornji plato obaloutvrde na koti 76.50 mnv. Njen položaj u prostoru nije fiksno utvrđen. Osnovni hidrotehnički uslov je obezbeđenje kontinuiteta odbrambene linije na uslovljenoj koti odbrane od poplava, ili stalnim objektom ili kombinacijom stalnog objekta i mobilne zaštite.

Hidrotehničko rešenje uređenja obale pored osnovne funkcije (zaštita od velikih voda, statička i filtraciona stabilnost) mora da ispuni i uslove:

 1. obezbeđenja kontinuiteta regulacione i odbrambene linije sa nizvodnom i uzvodnom deonicom prema odgovarajućim planskim, odnosno hidrotehničkom rešenju;
 2. obezbeđenja prikladnog povezivanja viših nivoa obale sa rekom;
 3. povezivanje sa planiranim pristaništem;

Postojeću obaloutvrdu, realizovanu na delu obale u okviru konkursnog obuhvata (u zoni Arheološkog nalazišta) u dužini od 260 m, čija je kota krune 74.00 mnv i nije u skladu sa uslovima zaštite od poplava (76.50 mnv) inkorporirati u planirano rešenje.

p051 1

51. Grafički prikaz Tipskog poprečnog postojećeg profila obaloutvrde Vinča. | Izvor: Dokumentacija JVP SRBIJA VODE

Sadržaji uređenja prostora priobalja podrazumevaju uređene, slobodne, zelene i rekreativne površine, pešačke tokove i biciklističku stazu, a mogu uključivati i obezbeđenje uslova za povremenu realizaciju specifičnih aktivnosti vezanih za npr. muzičke, pozorišne, umetničke i slične manifestacije manjih kapaciteta, kroz adekvatnu infrastrukturu i multifunkcionalne / transformabilne elemente uređenja.

Pri koncipiranju rešenja uređenja prostora priobalja potrebno je imati u vidu aktivnosti na obali i na samoj reci u okvirima klimatskih uslova predmetnog prostora, imaju  sezonalni karakter, kao i da potencijali Dunava mogu da učestvovati u diverzifikaciji ponude u okviru raznovrsnih posebnih oblika turizma.

U zoni priobalja planirati manji montažni objekat u funkciji info punkta koji treba da obezbedi uslove za prodaju karata, distribuciju odgovarajućeg mаtеriјаlа kојi ćе posetiocima pružiti potrebne informacije o sadržajima turističkog prostora kompleksa Arheološkog parka, kao i za iznajmljivanje i odlaganje bicikаlа, sеgvеја i trоtinеtа (manjeg kapaciteta). U sklopu objekta predvideti i sanitarne čvorove za posetioce.

Prostor uz reku koncipirati na način da obezbeđuje uslove pristupa i sigurnosti svim kategorijam korisnika, mogućnost adekvatnog osvetljenja i održavanje, kao i zaštitu korisnika usled nagle promene vremena.

Neophodno je da prostor priobalja bude na adekvatan i udoban način povezan sa glavnim komunikacijama kompleksa Arheološkog parka – šetnom i biciklističkom stazom, kao i sa podcelinam Centra za posetioce i  Arheološkim nalazištem.

Predvideti adekavatan mobilijar u prostoru priobalja koji obavezno sadrži elemente za predah (sedenje, ležanje, komunikacija) elemente za parkiranje bicikala / segveja / troniteta  sa punjačima (sa opcijom za obezbeđenje energije putem solarne stanice) osvetljenje, korpe za otpatke i dr.

Sadržaj priobalja na čije dimezionisanje kapacitet korisnika ima uticaj dimezionisati na bazi kapaciteta od 1/3 predviđenog ukupnog broja jednovremenih korisnika Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo – 320 korisnika.

Veće postojeće zelene površine zadržati implementirati u planirano rešenje.

PRISTAN za manje turističke brodove i izletničke čamce, prilagođen za prijem i otpremu putnika u sistemu unutrašnjeg saobraćaja, planirati kao pontonski pristan (upotrebom postojećg pontona iz 2020. godine, namenjenom za manja plovila) sa svedenim kapacitetom neophodnih pratećih sadržaja – (natkriveni pristup, zadovoljenje uslova za prihvat plovila i putnika, kontrole i bezbednosti uz obezbeđenje adekvatne veze sa obalom pristaništa), uz obezbeđenje mogućnost za uključenje stajališta u mrežu javnog prevoza putnika vodnim saobraćajem.

Postojeći ponton pozicioniran u priobalnom pojasu u zoni Arheološkog nalazišta (prvi stepen zaštite), sa obalom je povezan pristupnim mostom koja obezbeđuje pristup na kotu 74.00 mnv.

Pristanišni prostor – ponton i pristupna obala, mora da ispunjava sledeće uslove u odnosu na pristanišnu infrastrukturu:

 • hidrograđevinski objekti koji čine obalu pristaništa, kao i operativne i radne površine moraju da budu odgovarajuće izgrađeni, kao i da se održavaju u tehnički ispravnom stanju
 • da raspolaže pontonom sa pristupnim mostom ili odgovarajućim prelaznicama za bezbedno kretanje ljudi na relaciji plovovilo – obala
 • ponton mora da obezbedi prihvat predviđenih kategorija putničkih brodova, da omogući uslove za njihovo pravilno vezivanje, da bude prilagođen za bezbednu vezu sa plovilima uz pomoć prelaznog mosta
 • operativna obala mora da bude obezbeđena propisanom i funkcionalnom ogradom kako bi se sprečio eventualni pad putnika u vodu
 • površine pristaništa moraju da budu ravne, uređene tako da imaju neklizajuću podlogu, bez stvari, robe i vegetacije koje ometaju kretanje, sa efikasnim sistemom za odvođenje voda
 • neposredni pristup pontonu i putničkom brodu mora da bude ograđen, kontrolisan i sa fizičkim ili tehničkim obezbeđenjem
 • pristupni most mora da bude minimalne širine 1.5 metara kako bi se omogućila propusna sposobnost za kretanje lica prilikom eventualnih vanrednih situacija kada se vrši brzo napuštanje objekta, kao i da bude prilagođen, izveden i opremljen tako da omogući kretanje svih kategorija korisnika uključujući i osobe sa invaliditetom
 • područje pristaništa mora da bude propisno obeleženo, regulisano vertikalnom, horizontalnom i svetlosnom signalizacijom i dobro osvetljeno
 • lučko područje pristaništa, uključujući i akvatoriju pristaništa, mora da bude pod stalnim nadozorom i kontrolom u cilju bezbednosne zaštite
 • pristup vozilima hitne pomoći, policije i spasilačko vatrogasne službe mora da bude obezbeđen i prohodan u svakom trenutku

Detaljne SMERNICE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA date su u konkursnoj dokumentaciji – III SMERNICE NADLEŽNIH INSTITUCIJA

Svi postojeći objekti u priobalnom pojasu na vodi (izuzev pontona u funkciju pristana za manja plovila) kao i na obali realizovani su bez propisanih dozvola i predviđeni su za uklanjane.

Uređenje prostora priobalja koncipirati na način da čine jedinstvenu celinu prepoznatljivog vizuelnog identiteta.

Vizure sa šetališta duž obale reke Dunav na reku i Arheološki park, predstavljaju jedan od najznačajnijih kvaliteta šire lokacije, koje treba očuvati i afirmisati. Ravnopravnu vrednost imaju i vizure sa reke ka arheološkom nalazištu koje daju mogućnost potpunog sagledavanja identitet prostora nalazišta.

 

8.2.6 Programski elementi i smernice za uređenje leve i desne obale Bolečice (anketno)

Obale Bolečice u okviru anketnog dela konkursa obuhvataju prostor u granicama regulacije Bolečice od ušća u Dunav uzvodno u dužini od oko 660.0 m.

Duž leve i desne obale reke Bolečice, planirati formiranje zelenog koridora u cilju uspostavljanja ekološke mreže na lokalnom nivou i na taj način očuvanja biodiverziteta, zaštite zemljišta od štetnog dejstva erozije (vodne, eolske) i unapređenja ambijentalnih vrednosti prostora, u skladu sa rešenjem saobraćaja i infrastrukture predviđenim PDR-om za primarne objekte Bolečkog kanalizacionog sistema – I FAZA.

Prilikom planiranja uređenja obala Bolečice neophodno je imati u vidu da je potrebno:

 • Sačuvati kvalitetnu drvenastu vegetaciju i implementirati je u planirano rešenje;
 • Da tipovi zasada mogu biti pojedinačna stabla, drvoredi, drvenasto-žbunaste grupacije, zaštitni pojasevi i kontinualni masivi;
 • Obezbediti spratnost zaštitnog zelenog pojasa upotrebom zeljaste, žbunaste vegetacije...
 • Odabrane vrste za ozelenjavanje treba da odgovaraju uslovima staništa;
 • Koristiti listopadne vrste drveća sa jakom izdanačkom snagom i gustom krošnjom, ali i zimzelene i četinarske vrste kako bi funkcionalnost bila ostvarena i u zimskom periodu;
 • Izbegavati vrste koje su determinisane kao alergene (topola i sl.), invazivne vrste su zabranjene (bagrem, negundovac, kiselo drvo i sl.).

Grafički prikaz nove regulacije reke Bolečice - pozicija i poprečni profil, dat je u konkursnoj dokumentaciji – I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI, prilog  PDR za primarne objekte Bolečkog kanalizacionog sistema – I FAZA, Regulaciono – nivelacioni plan.

 

8.3 Posebni programski uslovi, smernice i preporuke za sve celine 

8.3.1 Urbanističko – parametarske uslovljenosti

Urbanističko-parametarske uslovljenosti koje se odnose na kapacitete planirane izgradnje (zauzetost, indeks, izgrađenosti, spratnost) kao i uslovi zaštite kulturnog nasleđa, uslovi za zelene površine i inženjersko geološki uslovi za pojedinačne podceline navedeni su u skladu sa Prostornim planom područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo brdo („Sl. Glasnik“ br. 85/18). Ovim raspisom konkursa definisani su i novi ciljevi i sadržaji uređenja Arheološkog parka sa Centrom za posetioce i Naučnoistraživački centar neolita, koji će predstavljati osnov za izmene i dopune predmetnog prostornog plana.

Urbanističko-parametarske uslovljenosti za pojedinačne celine

1. Podcelina Arheološko nalazište

1.1 Arheološko nalazište (I stepena zaštite)

Osnovna namena površina

Оbjekti  u funkciji arheološkog nalazišta.

Izgradnja novih objekata i položaj objekata na parceli

Moguće je postavljanje više privremenih (montažno-demontažnih) objekata u funkciji istraživanja i prezentacije arheološkog nalazišta - za potrebe rada i okupljanja istraživača, pristupa i kretanja posetilaca i zaštite i prezentacije arheoloških ostataka, sa mogućnošću faznog  postavljanja (montaže / demontaže) objekata.

Broj, namena, kapacitet i položaj objekata uslovljeni su aktivnostima budućih arheoloških istraživanja i programima njihove prezentacije.

Prostor se može koristiti samo u funkciji istraživanja, prezentacije i zaštite arheološkog nalazišta. Nije dozoljena izgradnja sadržaja koji nisu u funkciji istraživanja i prezentacije arheološkog nalazišta na ovom prostoru.

Zaštita kulturnog nasleđa

Prema Odluci o utvrđivanju lokaliteta Belo brdo u Vinči za arheološko nalazište, predmetni prostor  je Arheološko nalazište u I stepenu zaštite.

Arheološko nalazište Belo brdo u Vinči je nepokretno kulturno dobro nacionalnog i međunarodnog značaja, uživa status kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.

Zabranjena je bilo kakva izgradnja novih objekata, osim objekata u funkciji istraživanja, zaštite i prezentacije nalazišta i sanacije terena i izgradnje infrastrukture.

Dozvoljena je izgradnja privremene nadzemne infrastrukture preko arheološkog nalazišta, kao i izgradnja objekata i postrojenja u funkciji prezentacije arheološkog nalazišta. Novoizgrađeni objekti svojim gabaritom, volumenom i spoljašnjom obradom ne smeju da konkurišu prostoru arheološkog nalazišta.       

Promena oblika terena dozvoljava se samo u funkciji istraživanja, zaštite i prezentacije arheološkog nalazišta.

Indeks zauzetosti

Indeks zauzetosti uslovljen je aktivnostima budućih arheoloških istraživanja i programima njihove prezentacije.

Visina objekta

Maksimalna spratnost je prizemlje (P). Zabranjena je izgradnja podzemnih etaža.

Uslovi za slobodne i zelene površine

Potrebno je očuvati kvalitetnu drvenastu vegetaciju, trajno, ili do momenta planiranih sistematskih iskopavanja u cilju istraživanja, kada je dozvoljeno ukloniti postojeća stabla.

Nije dozvoljena sadnja novih drvenastih vrsta, kao ni žbunastih vrsta čiji koren se razvija u dubinu više od 30 cm.

Sadnja drvenastih vrsta (pošumljavanje, ozelenjavanje, voćnjaci) dozvoljena je isključivo na prostoru koji je arheološki istražen u potpunosti.

Na delu aktivnog klizišta sačuvati postojeću vegetaciju do momenta saniranja klizišta, a nakon toga površinu ozeleneti vrstama i na način kako je propisano u projektu sanacije klizišta.

Koristiti autohtone vrste; izbegavati vrste koje su determinisane kao alergene (topola i sl.); nije dozvoljeno korišćenje invanzivnih vrsta (bagrem, negundovac, kiselo drvo i sl.).

Uslovi za kolske i pešačke pristupe

Potrebno je obezbediti adekvatan pešački pristup, pristup namenskim vozilima na električni pogon, biciklom / segvejom / trotinetom, u skladu sa namenama i kapacitetima, kao i funkcionalnu povezanost sa neposrednom i širom kontaktnom zonom.

Obezbeđenje pristupa motornim vozilima vezano je isključivo za potrebe Arheološkog nalazišta i interventnih vozila.

Arhitektonsko oblikovanje

Oblikovanje privremenih, montažno-demontažnih i mobilnih objekata i elemenata u funkciji istraživanja, prezentacije i zaštite arheološkog nalazišta koncipirati na način da obezbedi visoki nivo u tretmanu zaštite kulturnog nasleđa i afirmaciju savremenih tendencija u arhitekturi.

 

1.2 Zaštićena okolina arheološkog nalazišta

Osnovna namena površina

Zaštitni zeleni pojas na području okoline arheološkog parka / Objekti u funkciji arheološkog nalazišta

Izgradnja novih objekata i položaj objekata na parceli

Moguća je izgradnja jednog ili više, montažno-demontažnih, objekata isključivo u funkciji arheološkog nalazišta (Trijažni centar) sa mogućnošću fazne izgradnje i multiplikacije. Na parcelama 1994/1, 1994/2, 1995/1, 1995/3, 1995/4, 1996/1, 1999/1, 1999/2, 2000, ili parcelama 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2012.

Prostor se može koristiti samo u funkciji arheološkog nalazišta. Nije dozoljena izgradnja sadržaja koji nisu u funkciji istraživanja / prezentacije arheološkog nalazišta na ovom prostoru.

Zaštita kulturnog nasleđa

Prema Odluci o utvrđivanju lokaliteta Belo brdo u Vinči za arheološko nalazište, kojom je proširena zona zaštite i zaštićena okolina, predmetni prostor je u zoni Zaštićene okoline arheološkog nalazišta u okviru II stepena zaštite.

Arheološko nalazište Belo brdo u Vinči je nepokretno kulturno dobro nacionalnog i međunarodnog značaja, uživa status kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.

Zabranjena je bilo kakva izgradnja novih objekata, osim objekata u funkciji istraživanja, zaštite i prezentacije nalazišta i sanacije terena i izgradnje infrastrukture. Novoizgrađeni objekti svojim gabaritom, volumenom i spoljašnjom obradom ne smeju da konkurišu prostoru arheološkog nalazišta.       

Do realizacije planiranih namena, na postojećim objektima moguće je vršiti sanaciju, investiciono i tekuće održavanje.

Indeks zauzetosti

Maksimalni indeks zauzetosti lokacije (grupe katastarskih parcela) predviđene za izgradnju je „Z”= 10%.

Visina objekta

Maksimalna spratnost je prizemlje (P). Zabranjena je izgradnja podzemnih etaža.

Uslovi za zelene površine

Potrebno je očuvati kvalitetnu drvenastu vegetaciju, trajno, ili do momenta planiranih sistematskih iskopavanja u cilju istraživanja, kada je dozvoljeno ukloniti postojeća stabla.

Nije dozvoljena sadnja novih drvenastih vrsta, kao ni žbunastih vrsta čiji koren se razvija u dubinu više od 30 cm.

Sadnja drvenastih vrsta (pošumljavanje, ozelenjavanje, voćnjaci) dozvoljena je na prostoru koji je arheološki istražen u potpunosti.

Koristiti autohtone vrste; izbegavati vrste koje su determinisane kao alergene (topola i sl.); nije dozvoljeno korišćenje invanzivnih vrsta (bagrem, negundovac, kiselo drvo i sl.).

Nije dozvoljena promena oblika terena, osim na način koji podrazumeva formiranje pešačkih površina i sadržaja nadvišavanjem postojećeg terena (nasipanje).

Uslovi za kolske i pešačke pristupe

Potrebno je obezbediti adekvatan pešački pristup, pristup namenskim vozilima na električni pogon, biciklom / segvejom / trotinetom, u skladu sa namenama i kapacitetima, kao i funkcionalnu povezanost sa neposrednom i širom kontaktnom zonom.

Obezbeđenje pristupa motornim vozilima vezano je isključivo za potrebe Arheološkog nalazišta i interventnih vozila.

Arhitektonsko oblikovanje

Oblikovanje privremenih, montažno-demontažnih i mobilnih objekta i elemenata u funkciji istraživanja, prezentacije i zaštite arheološkog nalazišta koncipirati na način da obezbedi visoko nivo u tretmanu zaštite kulturnog nasleđa i afirmaciju savremenih tendencija u arhitekturi.

 

2. Centar za posetioce

Osnovna namena površina

Sadržaji javnih službi: kultura, obrazovanje i dr. u funkciji arheološkog nalazišta / Zaštitni zeleni pojas na području okoline arheološkog nalazišta

Kompatibilnost namene

Kompatibilne namene su komercijalni sadržaji

Broj objekata

Dozvoljena je izgradnja jednog ili kompleksa povezanih objekata u okviru zone predviđene za izgradnju koja obuhvata parcele 2028/14, 2028/15, 2028/47, 2028/48, 2028/77, 2028/120.

Izgradnja novih objekata i položaj objekata na parceli

Objekat postaviti u okviru zone građenja, koja je definisana građevinskim linijama. Nije obavezno postavljanje objekata ili delova objekata na građevinsku liniju, već u prostoru koji je definisan građevinskim linijama.

Objekat prema položaju na parceli mora biti slobodnostojeći.

Indeks zauzetosti

Maksimalni indeks zauzetosti zone predviđene za izgradnju je „Z”= 60%.

Visina objekta

P+1+Pk/Ps

Kota prizemlja

Kota prizemlja objekta -  76.50 mnv, u skladu sa uslovima odbrane od poplava.

Uslovi za slobodne i zelene površine

Sadržaji javnih službi  (zona objekta Centra za posetioce i spoljnih prostora u funkciji Centra)

Obezbediti minimalno 20% od ukupne površine prostora za zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom.

Slobodne površine parcele parterno urediti i oblikovati u skladu sa namenom i konceptom arhitektonskog rešenja. 

Zaštititi i sačuvati postojeću kvalitetnu vegetaciju.

Zaštitni zeleni pojas na području okoline arheološkog parka (zona spoljnih prostora u funkciji Centra za posetioce)

Potrebno je očuvati kvalitetnu drvenastu vegetaciju.

Nije dozvoljena sadnja novih drvenastih vrsta, kao ni žbunastih vrsta čiji koren se razvija u dubinu više od 30 cm.

Sadnja drvenastih vrsta (pošumljavanje, ozelenjavanje, voćnjaci) dozvoljena je na prostoru koji je arheološki istražen u potpunosti.

Koristiti autohtone vrste; izbegavati vrste koje su determinisane kao alergene (topola i sl.); nije dozvoljeno korišćenje invanzivnih vrsta (bagrem, negundovac, kiselo drvo i sl.).

Nije dozvoljena promena oblika terena, osim na način koji podrazumeva formiranje pešačkih površina i sadržaja nadvišavanjem postojećeg terena (nasipanje).

Rešenje saobraćaja/parkiranja

Potrebno je obezbediti adekvatan pešački pristup, pristup namenskim vozilima na električni pogon, biciklom / segvejom / trotinetom, u skladu sa namenama i kapacitetima, kao i funkcionalnu povezanost sa neposrednom i širom kontaktnom zonom.

Obezbeđenje pristupa motornim vozilima vezano je isključivo za potrebe Arheološkog nalazišta i interventnih vozila.

Parkiranje motornih vozila svih korisnika Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo predviđeno je u okviru Glavnog parkinga kompleksa.

Parametri i uslovi za saobraćajne površine i parkiranje dati u delu 8.3.2 programa konkursa.

Arhitektonsko oblikovanje

Karakter arhitektonskog oblikovanja u duhu i sa karakteristikama savremene arhitekture, afirmativan u odnosu na potencijale i kontekst lokacije i sa karakteristikama koje doprinose reprezentativnosti i prepoznatljivosti celine u čijem formiranju učestvuje, na mikro i makro nivou.

Inženjerskogeološki uslovi

Prostor predviđen za podcelinu Centar za posetioce je okarakterisan kao uslovno povoljan za urbanizaciju.

Nivo podzemne vode se nalazi na dubini manjoj od 2.0 m, u odnosu na kotu postojećeg terena. Pri izgradnji i eksploataciji potrebno je predvideti mere za odstranjivanje uticaja podzemne vode kontrolisanim dreniranjem.

 

3. Naučnoistraživački centar neolita

Osnovna namena površina

Kulturno/umetničko/obrazovni sadržaji

Kompatibilnost namene

Kompatibilne namene su komercijalni sadržaji do 49%

Broj objekata

Dozvoljena je izgradnja jednog ili kompleksa povezanih objekata

Izgradnja novih objekata i položaj objekata na parceli

Objekte postaviti u okviru zone građenja, koja je definisana građevinskim linijama. Nije obavezno postavljanje objekata ili delova objekata na građevinsku liniju, već u prostoru koji je definisan građevinskim linijama.

Objekat prema položaju na parceli mora biti slobodnostojeći.

Indeks zauzetosti

Maksimalni indeks zauzetosti u podcelini je „Z”= 60%.

Visina objekta

P+1+Pk/Ps.

Kota prizemlja

Kota prizemlja može biti maksimalno 0.2 m viša od nulte kote

Uslovi za slobodne i zelene površine

Obezbediti minimalno 20% od ukupne površine parcele za zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom.

Slobodne površine parcele parterno urediti i oblikovati u skladu sa namenom i konceptom arhitektonskog rešenja.  

Zaštititi i sačuvati postojeću kvalitetnu vegetaciju.

Rešenje saobraćaja/parkiranja

Potrebno je obezbediti adekvatan pešački pristup i kolski pristup, kao i pristup namenskim vozilima na električni pogon, biciklima / segvejima / trotinetima, u skladu sa namenama i kapacitetima, kao i funkcionalnu povezanost sa neposrednom i širom kontaktnom zonom.

Parkiranje motornih vozila svih korisnika Naučnoistraživačkog centra predviđeno je u okviru Glavnog parkinga kompleksa.

Parametri i uslovi za saobraćajne površine i parkiranje dati u delu 8.3.2 programa konkursa.

Arhitektonsko oblikovanje

Karakter arhitektonskog oblikovanja u duhu i sa karakteristikama savremene arhitekture, afirmativan u odnosu na potencijale i kontekst lokacije i sa karakteristikama koje doprinose reprezentativnosti i prepoznatljivosti celine u čijem formiranju učestvuje, na mikro i makro nivou.

Inženjerskogeološki uslovi

Prostor predviđen za podcelinu Naučnoistraživačkog centra neolita  okarakterisan kao uslovno povoljan za urbanizaciju -  u prirodnim uslovima stabilan, urbanizacija podrazumeva uvažavanje određenih uslova i preporuka.

Na ovim delovima terena izdan podzemne vode formira skoro pri površini terena na dubini 1,0–1,5 m, ili pak zasićuje teren do površine gde se formiraju lokalna sezonska zabarenja.  Pri izgradnji i eksploataciji potrebno je predvideti mera za odstranjivanje uticaja podzemne vode kontrolisanim dreniranjem.

 

4. Arheo park

Osnovna namena površina

Sadržaji arheoparka / Parking prostor / Zaštitno i ostalo zelenilo

Izgradnja novih objekata i položaj objekata na parceli

Dozvoljena je izgradnja sadržaja u funkciji arheoparka –  tematskih objekata - eksponat za prezentaciju života u neolitu,  pokretni / montažnih / privremenih objekata u skladu sa predviđenim namenama, parkinga i predviđenih objekata u sklopu parkinga, objekta u funkciji održavanja Kompleksa i sadržaja namenjenih za boravak na otvorenom u okviru zelenih površina.

Visina objekta

Maksimalna spratnost je prizemlje (P).

Uslovi za slobodne i zelene površine

Potrebno je obezbediti minimum 60% zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom.

Sačuvati kvalitetnu drvenastu vegetaciju i ukomponovati je u planirano rešenje. Tipovi zasada mogu biti pojedinačna (soliterna) stabla, drvoredi, drvenasto-žbunaste grupacije, zaštitni pojasevi i kontinualni masivi. U okviru zelenih koridora, a u funkciji zaštite pojedinih prostora i aktivnosti, mogu se formirati zaštitni zeleni pojasevi uz obezbeđenje spratovnosti zelenila upotrebnom zeljaste, žbunaste i drvenaste vegetacije. Koristiti listopadne vrste drveća sa jakom izdanačkom snagom i gustom krošnjom, ali i zimzelene i četinarske vrste kako bi funkcionalnost bila ostvarena i u zimskom periodu. Izbegavati vrste koje su determinisane kao alergene (topola i sl.); invanzivne vrste su zabranjene (bagrem, negundovac, kiselo drvo i sl.);

Potencijalne vrste za uzgoj u „Muzeju zemljoradnje / Botaničkom vrtu“su vrste žitarica: pšenica (Triticum monococcum i Triticum dicoccum), žito (Triticum aestivum), ječam (Hordeum vulgare), proso (Panicum miliaceum); mahunarki: sočivo (Lens culinaris), grašak (Pisum sativum), grahorica (Vicia ervilia),...; uljarice: lan (Linum usitatissimum); divlje (sakupljene vrste): crvena zova (Sambucus ebulus), crna zova (Sambucus nigra), dren (Cornus mas), kupina (Rubus fruticosus), kruška (Pyrus sp.), divlje grožđe (Vitis vinifera ssp. sylvestris), hrast (Quercus sp.), vodeni kesten (Trapa natans); kao i moguće lekovite biljke i začini: vučja jagoda (Physalis alkekengi), slezovi (Malvaceae) i sl.;

Mobilijar predvideti u skladu sa konceptom rešenja mobilijar za odmor, osvetljenje, korpe za otpatke.

Parking

Parking predvideti za potrebe stacioniranja motornih vozila svih kategorija korisnika Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo, kao i za autobuse, specijalna i interventna vozila.

Parking pozicionirati u zoni neposrednog saobraćajnog pristupa sa javne saobraćajne površine, u skladu sa kriterijumima i kapacitetima datim u delu 8.2.4. konkursnog programa. 

Pristupe vozila na parking (ulaze / izlaze) pozicionirat i u smislu kapaciteta planirati na način da obezbede neometan protok. Organizaciju, uređenje i ozelenjavanje parking zone planirati na način da se umanji utisak velikog praznog prostora.

Parametri i uslovi za saobraćajne površine i parkiranje dati u delu 8.3.2 programa konkursa.

Uslovi za kolske i pešačke komunikacije

Formirati pešačke i biciklističke staze organizovane nezavisno jedne od drugih;

Pešački pristupi i tokove planirati kao deo sistema pešačkih tokova kompleksa, na način da obezbede uslove za kretanje svih kategorija korisnika, kao i funkcionalnu povezanost sa neposrednom i širom kontaktnom zonom.

Širina planirane dvosmerne biciklističke staze iznosi minimum 2.2 m. Minimalan slobodan profil biciklističkih staza u visini od 2.5 m duž cele površine staza. U zoni atrakcija planirati postavljanje parkinga za bicikle / segveje / trotinete.

Parametri i uslovi za saobraćajne površine i parkiranje dati u delu 8.3.2 programa konkursa.

 

5. Uređenje priobalja Dunava

Osnovna namena površina

Javna površina – obaloutvrda, šetalište sa biciklističkom stazom i putničko pristanište

Kompatibilnost namene

Prostori za odmor, rekreaciju i aktivnosti na otvorenom (javno korišćenje)

Izgradnja obaloutvrde

Omogućiti kontinuitet obaloutvrde i odbrambene linije na propisanim kotama zaštite od merodavnih velikih voda duž celog poteza.

Gornji plato obaloutvrde  visinski je definisan regulacionom linijom za veliku vodu, tj. linijom odbrane od poplava na koti 76,50 mnv.

Parterno - arhitektonski elementi

Parterno - pejzažno uređenje, slobodne, pešačke, biciklistička staza, mobilijar i dr.

Uslovi za kolske i pešačke komunikacije

Potrebno je obezbediti adekvatan pešački pristup i pristup namenskim vozilima na električni pogon, biciklima / segvejima / trotinetima, u skladu sa namenama i kapacitetima, kao i funkcionalnu povezanost sa neposrednom i širom kontaktnom zonom.

Obezbeđenje pristupa motornim vozilima vezano je za potrebe arheološkog nalazišta, snabdevanja i interventnih vozila.

Parkiranje motornih vozila svih korisnika Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo predviđeno je u okviru Glavnog parkinga kompleksa.

Pešački pristupi, veze i staze planirati kao deo sistema pešačkih tokova kompleksa, na način da obezbede uslove za kretanje svih kategorija korisnika.

Širina planirane dvosmerne biciklističke staze iznosi minimum 2.2 m. Minimalan slobodan profil biciklističkih staza u visini od 2.5 m duž cele površine staza. U zoni atrakcija planirati postavljanje parkinga za bicikle / segveje / trotinete.

Parametri i uslovi za saobraćajne površine i parkiranje dati u delu 8.3.2 programa konkursa.

Uslovi za slobodne i zelene površine

Obezbediti minimalno 60%  površine pod vegetacijom (ozelenjeno) u direktnom kontaktu sa tlom (bez podzemnih objekata), dok ostalih maksimalno 40% može biti pod stazama (pešačkim i biciklističkim), platoima, dečjim igralištima i otvorenim terenima.

Zadržati i podmladiti postojeću vegetaciju.

Koristiti autohtone vrste prilagodljive na klimatske i pedološke uslove.

Objekti

Nije dozvoljena izgradnja novih objekata, osim montažnog objekta u funkciji infopunkta. Ukloniti privremene objekte.

 

6. Uređenje leve obale Bolečice

Osnovna namena površina

Zelene površine

Sadržaji / Objekti

Zelene i pešačke površine. Nije dozvoljena izgradnja novih objekata.

Uslovi za slobodne i zelene površine

Svi planirani sadržaji pod čvrstim zastorom, zajedno ne smeju da zauzimaju više od 2% ukupne površine;

Sačuvati kvalitetnu drvenastu vegetaciju i implementirati je je u planirano rešenje;

Da tipovi zasada mogu biti pojedinačna stabla, drvoredi, drvenasto-žbunaste grupacije, zaštitni pojasevi i kontinualni masivi;

Obezbediti spratnost zaštitnog zelenog pojasa upotrebom zeljaste, žbunaste vegetacije;

Odabrane vrste za ozelenjavanje treba da odgovaraju uslovima staništa;

Koristiti listopadne vrste drveća sa jakom izdanačkom snagom i gustom krošnjom, ali i zimzelene i četinarske vrste kako bi funkcionalnost bila ostvarena i u zimskom periodu;

Izbegavati vrste koje su determinisane kao alergene (topola i sl.), invazivne vrste su zabranjene (bagrem, negundovac, kiselo drvo i sl.).

 

 

8.3.2 Smernice i preporuke za saobraćajne površine, mirujući i pešački saobraćaj

Saobraćajna mreža

Širinu kolovoza za motorna vozila planirati u odnosu na očekivana vozila koja će se njime kretati, ali ne užu od 6.0 m za dvosmerno kretanje vozila, odnosno 3.5 m ako je u pitanju jednosmerno kretanje vozila, vodeći računa o obavezi da se omogući nesmetani prolaz i okretanje interventnih vozila.

Kolske pristupe objektima dimezionisati u zavisnosti od širine ulice sa koje se pristupa i merodavnog vozila (putničko, dostavno / teretno, komunalno / vatrogasno) tako da budu zadovoljeni uslovi njegove prohodnosti na način da vozilo može da uđe i izađe sa parcele hodom unapred.

Ukoliko se predviđa sistem za kontrolu pristupa parcelama, mora biti pozicioniran na način da se predprostor za čekanje obezbedi na pripadajućoj parceli, tako da vozilo koje čeka ne ometa protok saobraćaja na okolnoj uličnoj mreži.

Parkiranje

Minimalna širina kolovoza kojim se pristupa parkinzima za putnička vozila je 6.0 m. Minimalna dimenzija parkinga za autobuse je 12.0 m x 3.0 m, a minimalna dimenzija parkinga za putnička vozila je 5.0 m x 2.3 m za upravno parkiranje. Kolovozni zastor pristupnih saobraćajnica parkinzima i parkinga izvesti u skladu sa ambijentom u kome se nalaze i nosivošću za prolaz očekivanih vozila.

Preporuka Sekretarijata za saobraćaj: upravna parking / garažna mesta projektovati sa dimenzijama ne manjim od 2.5m x 5.0m, a prostor za manevrisanje minimalne širine 6.0m; podužna parking mesta  projektovati sa dimenzijama ne manjim od 2.0m x 5.5m, a prostor za manevrisanje minimalne širine 3.5m

Na javnim parkiralištima najmanje 5% parking mesta treba osigurati za putnička vozila osoba sa invaliditetom / smanjenom pokretljivošću, a najmanje jedno mesto propisane dimezije (za dimenzije ne manje od 3.7m x 4.8m za upravna PM, odnosno 5.9m x 5.0m za udvojena upravna PM.

Potreban broj parking mesta se određuje na osnovu normativa:

(1) ustanove kulture: 1 PM na 60 m2 BRGP.

(2) trgovina: 1PM na 50 m2 prodajnog prostora trgovinskih sadržaja.

(3) administracija / poslovanje: 1 PM na 60 m2 NGP administrativnog ili poslovnog prostora.

(4) ugostiteljstvo: 1 PM na dva postavljena stola sa četiri stolice ugostiteljskog objekta.

(5) hoteli: 1 PM na 2-10 ležajeva u zavisnosti od kategorije.

Pešačke površine

Površine za kretanje pešaka planirati sa minimalnom širinom od 1.5 m (preporučeno 2.0 m) povezane sa trotoarom okolne ulične mreže.

Pristupe objektima kao i sve druge površine u i van objekta, namenjene komunikaciji pešaka planirati tako da budu dostupne svim kategorijama korisnika, u skladu sa standardima pristupačnosti za nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. Licima sa posebnim potrebama obezbediti pristup na kotu prizemlja spoljnim ili unutrašnjim rampama.

Biciklističke staze

Biciklističke staze planirati tako da se obezbedi kontinuitet trasa u odnosu na kontaktno područje. Biciklističke staze planirati minimalne širine 1.1m za jednosmerno, odnosno 2.2m za dvosmerno kretanje, sa minimalnim udaljenjem od spoljne ivice kolovoza 0.75m, i slobodnim profilom u visini od 2.5m.

 

8.3.3 Smernice i preporuke u odnosu na inženjersko geološke uslove

REJON IVA5 – obuhvata izrazito nepovoljne terene za urbanizaciju. Inženjerskogeološke karakteristike ovih terena u prirodnim uslovima su izrazito ograničavajući faktor. Ovaj rejon obuhvata terene sa pojavom aktivnih klizišta. Osnovu terena čini miocenski kompleks, preko kojeg su istaloženi kvartarni deluvijalni i savremeni sedimenti. Kliženjem su zahvaćeni kvartarni pokrivač i zona fizičko-hemijske izmene laporovito-glinovitog kompleksa, kao i deo arheološkog nalazišta. Procenjena ili utvrđena dubina klizanja je od 5 do preko 10 m, a u zavisnosti od stepena degradacije i dubine fizičko-hemijske izmene stenske mase u podlozi. Nivoi podzemne vode se nalaze na različitim dubinama, često od površine terena, kada vode iz koluvijalne mase difuzno ističu obrazujući zabarenja, pa lokalno do dubine od 6–7 m. Različiti nivoi podzemnih voda ukazuju na pojavu „lutajućih voda” čije je kretanje kroz kliznu masu uslovljeno stepena izdeljenosti, ispucalosti i rastresitosti stenskih masa.

Preporuka je, da se najveći delovi prostora u okviru ovog rejona koriste kao obradive, zelene i rekreativne površine sa održavanjem zaštitnog – sanacionog zelenila uz primenu određenih sanacionih mera. Ukoliko delovi terena ovog rejona moraju biti uključeni za urbanizaciju neophodno je kroz poseban proces istraživanja i projektovanja bliže sagledati tehno-ekonomske uslove izgradnje objekata. Za realizaciju objekata kako visokogradnje tako i svih linijskih objekata, saobraćajnica i infrastrukturne mreže treba računati na obimne i složene sanacione mere. Sva zasecanja terena mogu izazvati reaktiviranje i dodatno intenziviranje klizišta. Primenom odgovarajućih mera zaštite padina, nasipanjem terena, izradom drenaža, prihvatanjem zemljanih pritisaka potpornim konstrukcijama, dijafragmama i šipovima, moguće je izvesti sanaciju klizišta i tek nakon toga prostor koristiti za urbanizaciju. Moguća je izgradnja objekata manjeg značaja uz brižljivu analizu uređenja terena i planiranja svih zemljanih radova pri izgradnji.

Procesima aktivnog klizanja zahvaćena je i lokacija arheološkog nalazišta Belo brdo. Predmetno klizište je, prema informacijama starosedelaca, nastalo još pre Drugog svetskog rata. U tom periodu Dunav je imao direktno razaračko dejstvo na predmetnu lokaciju. Za formiranje ovog klizišta najvažniju ulogu je imao proces rečne erozije i sufozija, kao i antropogeni uticaj. U sadašnjim uslovima klizište ima sve morfološke elemente klizišta osim nožice koja je erodovana i sada je završetak klizišta u vidu vertikalnog odseka kao i ostali deo predmetne lokacije.

U konkursnoj dokumentaciji: I INFOMACIONI GRAFIČKI PRILOZI priložena je Inženjersko geološka karta terena konkursnog obuhvata

 

8.3.4 Smernice i preporuke za tretman instalacija i opreme prostora

U okviru objekata potrebno je predvideti sve standardne prostorije i instalacije grejanja, ventilacije, snabdevanja vodom i elektro-instalacija koje ovaj tip objekata zahteva, u skladu sa propisima o tehničkoj sigurnosti, protivpožarnoj zaštiti i zaštiti čovekove sredine. Sa stanovišta infrastrukturnog opremanja, za predmetne sadržaje moguće je obezbediti priključenje na komunalnu infrastrukturu (elektroenergetska, telekomunikaciona, vodovodna, kanalizaciona i gasovodna mreža) u potrebnom kapacitetu. Prilikom izrade konkursnog rešenja imati u vidu da je potrebno da u svim delovima prostora nivo opreme prati standard i tipologiju ovih prostora.